Корисничке алатке

Алатке сајта


уредба_о_измјенама_и_допунама_уредбе_о_борачком_додатку_2012

Уредба о измјенама и допунама Уредбе о борачком додатку (2012)

Уредба је престала да важи!
На основу члана 31. став 4. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, бр. 134/11, 9/12 и 40/12) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 23. маја 2012. године, донијела је


УРЕДБУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
УРЕДБЕ О БОРАЧКОМ ДОДАТКУ


Члан 1.

У Уредби о борачком додатку („Службени гласник Републике Српске”, број 6/12) члан 2. мијења се и гласи:

„(1) Борачки додатак може се остварити као мјесечни борачки додатак или као годишњи борачки додатак.

(2) Мјесечни борачки додатак остварује се у зависности од старосне доби и категорије борца.

(3) Годишњи борачки додатак остварује се у зависности од категорије борца.

(4) Исто лице не може истовремено остваривати право и на мјесечни и на годишњи борачки додатак.”.

Члан 2.

У члану 5. став 1. мијења се и гласи:

„(1) Мјесечни борачки додатак може да оствари борац када наврши 60 година живота, ако му је рјешењем надлежног органа признат статус борца од прве до пете категорије.”.

Послије става 1. додаје се нови став 1а, који гласи:

„(1a) Изузетно од одредбе става 1. овог члана, мјесечни борачки додатак може да оствари борац од прве до пете категорије и прије навршених 60 година живота уколико је до 31. јануара 2012. године био корисник личне пензије која му је била одређена од гарантованог пензијског основа у зависности од категорије борца.”.

Члан 3.

У члану 9. додаје се нови став 6, који гласи:

„(6) Борцима из члана 5. став 1a. Уредбе, право на мјесечни борачки додатак признаје се на основу службене евиденције и података прибављених од Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске.”.

Члан 4.

У члану 10. став 4. брише се.

Члан 5.

Члан 11. мијења се и гласи:

„(1) Борцима од прве до пете категорије који наврше 60 година живота након ступања на снагу ове уредбе признаје се право на мјесечни борачки додатак почевши од 1. јануара наредне године у односу на годину у којој су навршили 60 година живота.

(2) Борцима из члана 5. став 1a. Уредбе право на мјесечни борачки додатак признаје се од дана ступања на снагу ове уредбе.”.

Члан 6.

У члану 12. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе:

„(2) Борцима који с обзиром на категорију нису обухваћени чланом 5. ст. 1. и 1а. Уредбе, а који су стекли право на мјесечни борачки додатак до дана ступања на снагу ове уредбе, првостепени орган ће донијети ново рјешење.

(3) Доспјели износи мјесечног борачког додатка исплатиће се борцима из става 2. овог члана једнократно.”.

Члан 7.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске”.


Број: 04/1-012-2-1139/12
23. маја 2012. године
Бања Лука


Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с. р.

Сродни чланци

Извори

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 46/12

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o boračkom dodatku (2012)
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o borackom dodatku (2012)

уредба_о_измјенама_и_допунама_уредбе_о_борачком_додатку_2012.txt · Последњи пут мењано: 2021/10/11 10:51