Корисничке алатке

Алатке сајта


уредба_о_борачком_додатку_2013

Уредба о борачком додатку (2013)


На основу члана 31. став 4. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, бр. 134/11, 9/12 и 40/12) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), по претходно прибављеној сагласности Борачке организације Републике Српске, Влада Републике Српске, на 16. сједници, одржаној 20.06.2013. године, доноси


УРЕДБУ
О БОРАЧКОМ ДОДАТКУ


Члан 1.

Овом уредбом уређују се услови и поступак за остваривање права на борачки додатак.

Члан 2.

(1) Борачки додатак може се остварити као мјесечни борачки додатак или као годишњи борачки додатак.

(2) Мјесечни борачки додатак остварује се зависно од старосне доби и категорије борца.

(3) Годишњи борачки додатак остварује се зависно од категорије борца.

(4) Исто лице не може истовремено остваривати право и на мјесечни и на годишњи борачки додатак.

Члан 3.

(1) Право на борачки додатак по овој уредби не може остварити борац – корисник права на инвалидску пензију код којег је узрок инвалидности повреда задобијена за вријеме вршења војне дужности у околностима оружаних сукоба, односно болест која се узрочно-посљедично односи на те сукобе.

(2) Изузетно од одредбе става 1. овог члана, борачки додатак признаће се кориснику инвалидске пензије код којег је за повреде задобијене за вријеме вршења војне дужности у околностима оружаних сукоба, односно за болест која се узрочно-посљедично односи на те сукобе, инвалидитет утврђен само дјелимично у односу на укупан инвалидитет, а највише 50%.

(3) Општински, односно градски орган управе надлежан за послове борачко-инвалидске заштите (у даљем тексту: првостепени орган) ће за сваки претходни мјесец, по службеној дужности, прибавити податке од надлежне филијале Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске о корисницима права на инвалидску пензију из ст. 1. и 2. овог члана.

Члан 4.

(1) Висина борачког додатка одређује се множењем броја мјесеци проведених у зони борбених дејстава и основице за обрачун борачког додатка (у даљем тексту: основица).

(2) Број мјесеци проведених у зони борбених дејстава утврђује се на основу правоснажног рјешења о категоризацији борца.

(3) Висина основице из става 1. овог члана одређује се у проценту од основице из члана 16. ст. 3. и 4. Закона.

Члан 5.

(1) Мјесечни борачки додатак може да оствари категорисани борац када наврши 60 година живота, ако му је рјешењем надлежног органа признат статус борца од прве до пете категорије.

(2) Изузетно од одредбе става 1. овог члана, мјесечни борачки додатак може да оствари борац од прве до пете категорије и прије навршених 60 година живота уколико је до 31. јануара 2012. године био корисник личне пензије која му је у складу са прописима из области пензијско-инвалидског осигурања била одређена од гарантованог пензијског основа.

(3) Основицу за обрачун мјесечног борачког додатка утврђује Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада), у складу са расположивим буџетским средствима за ту намјену и евидентираним бројем корисника.

(4) Одлуку о утврђивању основице из става 3. овог члана доноси Влада почетком календарске године за ту годину.

(5) До утврђивања нове основице из става 3. овог члана примјењује се основица из претходне године.

(6) Изузетно од одредбе става 4. овог члана, Влада може у току године, уз сагласност Борачке организације Републике Српске (у даљем тексту: Борачка организација), измијенити одлуку о утврђивању основице, у зависности од промјене броја корисника мјесечног борачког додатка.

(7) Сагласност за измјену одлуке о утврђивању основице, у смислу става 5. овог члана, Борачка организација ће доставити у року од 15 дана од дана пријема акта којим се тражи та сагласност.

Члан 6.

(1) Министар рада и борачко-инвалидске заштите рјешењем утврђује категорије бораца који могу да остваре право на годишњи борачки додатак, уз претходно прибављено мишљење Борачке организације.

(2) Мишљење о категорији бораца који могу да остваре право на годишњи борачки додатак, у смислу става 1. овог члана, Борачка организација ће доставити у року од 15 дана од дана пријема акта којим се тражи то мишљење.

Члан 7.

(1) Годишњи борачки додатак обрачунава се по основици коју утврђује Влада, у складу са расположивим буџетским средствима за ту намјену и бројем корисника евидентираним у години за коју се врши исплата.

(2) Одлуку о утврђивању основице из става 2. овог члана Влада доноси у првом кварталу текуће за претходну годину.

Члан 8.

(1) Право на годишњи борачки додатак за календарску годину може остварити борац који је поднио захтјев до 31. децембра те године.

(2) Борац коме је признато право на годишњи борачки додатак у претходној години не подноси поново захтјев за признавање права уколико припада категорији борца која може да оствари право и у текућој години.

Члан 9.

(1) О праву на мјесечни борачки додатак рјешава првостепени орган по мјесту пребивалишта странке, по службеној дужности.

(2) О праву на годишњи борачки додатак рјешава првостепени орган, на захтјев странке, по мјесту пребивалишта странке.

(3) По жалби на рјешење првостепеног органа рјешава Министарство рада и борачко-инвалидске заштите (у даљем тексту: Министарство).

(4) Првостепени орган по службеној дужности пази на чињенице које су од утицаја на остваривање права, изузев на чињенице које се искључиво тичу странке.

(5) Странка има право, у свако доба, да се одрекне права на борачки додатак подношењем писменог поднеска првостепеном органу.

Члан 10.

(1) Обрачун и исплата борачког додатка врши се путем информационог система Министарства.

(2) Исплата мјесечног борачког додатка врши се у текућем мјесецу, за претходни мјесец.

(3) Исплата годишњег борачког додатка врши се у првом кварталу текуће године, за претходну годину.

Члан 11.

(1) Борцима из члана 5. став 1. ове уредбе који су услове за остваривање права на мјесечни борачки додатак испунили послије 24. маја 2012. године право на мјесечни борачки додатак признаје се почев од 1. јануара наредне године у односу на годину у којој су услови испуњени.

(2) Борцима из члана 5. став 2. ове уредбе право на мјесечни борачки додатак признаје се почев од 1. маја 2012. године.

Члан 12.

Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о борачком додатку („Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/12, 46/12 и 49/12).

Члан 13.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске”.


Број: 04/1-012-2-1251/13
20. јуна 2013. године
Бања Лука


Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с. р.

Сродни чланци

Извори

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 52/13

Uredba o borackom dodatku (2013)

уредба_о_борачком_додатку_2013.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/12 23:53