Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_трстеник

Општина Трстеник

Општина Трстеник, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Трстеник и још 50 насељених места.

Општина има површину од 448 квадратних километара и 42.966 становника.

Политичко уређење

Органи општине Трстеник су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 49 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Трстеник обухвата укупно 51 насељено место:

 1. Богдање
 2. Божуревац
 3. Брезовица
 4. Бресно Поље
 5. Бучје
 6. Левићи
 7. Велика Дренова
 8. Велуће
 9. Голубовац
 10. Горња Омашница
 11. Доња Омашница
 12. Горња Црнишава
 13. Горњи Дубич
 14. Горњи Рибник
 15. Грабовац
 16. Доња Црнишава
 17. Доњи Дубич
 18. Доњи Рибник
 19. Дубље
 20. Јасиковица
 21. Камењача
 22. Лободер
 23. Лозна
 24. Лопаш
 25. Мала Дренова
 26. Мала Сугубина
 1. Медвеђа
 2. Мијајловац
 3. Милутовац
 4. Округлица
 5. Осаоница
 6. Оџаци
 7. Пајсак
 8. Планиница
 9. Пољна
 10. Попина
 11. Почековина
 12. Прњавор
 13. Рајинац
 14. Риђевштица
 15. Риљац
 16. Рујишник
 17. Селиште
 18. Стари Трстеник
 19. Стопања
 20. Страгари
 21. Стублица
 22. Тоболац
 23. Трстеник
 24. Угљарево
 25. Чаири

Сродни чланци

Спољне везе

општина_трстеник.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 20:03