Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_рековац

Општина Рековац

Општина Рековац, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Рековац и још 31 насељено место.

Општина има површину од 366 квадратних километара и 11.055 становника.

Политичко уређење

Органи општине Рековац су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 21 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 5 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Рековац обухвата укупно 32 насељена места:

 1. Баре
 2. Белушић
 3. Беочић
 4. Богалинац
 5. Брајновац
 6. Велика Крушевица
 7. Вукмановац
 8. Доброселица
 9. Драгово
 10. Жупањевац
 11. Кавадар
 12. Каленићки Прњавор
 13. Калудра
 14. Комаране
 15. Лепојевић
 16. Ломница
 1. Лоћика
 2. Малешево
 3. Мотрић
 4. Надрље
 5. Опарић
 6. Превешт
 7. Рабеновац
 8. Ратковић
 9. Рековац
 10. Секурич
 11. Сиљевица
 12. Сибница
 13. Течић
 14. Урсуле
 15. Цикот
 16. Шљивица

Сродни чланци

Спољне везе

општина_рековац.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:46