Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_рашка

Општина Рашка

Општина Рашка, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Рашку и још 60 насељених места.

Општина има површину од 670 квадратних километара и 24.678 становника.

Политичко уређење

Органи општине Рашка су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 35 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 9 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Рашка обухвата укупно 61 насељено место:

 1. Бадањ
 2. Баљевац
 3. Бела Стена
 4. Бело Поље
 5. Беоци
 6. Биљановац
 7. Биниће
 8. Биочин
 9. Боровиће
 10. Боће
 11. Брвеник
 12. Брвеник Насеље
 13. Брвеница
 14. Варево
 15. Војмиловићи
 16. Вртине
 17. Гњилица
 18. Гостирадиће
 19. Градац
 20. Драганићи
 21. Жерађе
 22. Жутице
 23. Зарево
 24. Јошаничка Бања
 25. Казновиће
 26. Карадак
 27. Ковачи
 28. Копаоник
 29. Корлаће
 30. Кравиће
 31. Кремиће
 1. Крушевица
 2. Курићи
 3. Кућане
 4. Лисина
 5. Луково
 6. Милатковиће
 7. Муре
 8. Ново Село
 9. Носољин
 10. Орахово
 11. Павлица
 12. Панојевиће
 13. Пискања
 14. Плавково
 15. Плешин
 16. Побрђе
 17. Покрвеник
 18. Поцесје
 19. Радошиће
 20. Раковац
 21. Рашка
 22. Рвати
 23. Рудница
 24. Себимиље
 25. Семетеш
 26. Супње
 27. Тиоџе
 28. Трнава
 29. Црна Глава
 30. Шипачина

Сродни чланци

Спољне везе

општина_рашка.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:45