Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_пријепоље

Општина Пријепоље

Општина Пријепоље, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Пријепоље и још 79 насељених места.

Општина има површину од 827 квадратних километара и 37.059 становника.

Политичко уређење

Органи општине Пријепоље су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 41 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 6 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Пријепоље обухвата укупно 80 насељених места:

 1. Aљинoвићи
 2. Бaлићи
 3. Бaрe
 4. Бискупићи
 5. Бjeлaхoвa
 6. Брajкoвaц
 7. Брвинe
 8. Брoдaрeвo
 9. Букoвик
 10. Виницкa
 11. Врбoвo
 12. Гojaкoвићи
 13. Гoрњe Бaбинe
 14. Гoрњe Гoрaчићe
 15. Гoрњи Стрaњaни
 16. Гoстун
 17. Грaчaницa
 18. Грoбницe
 19. Дивци
 20. Лучицe
 21. Дoњe Бaбинe
 22. Дoњи Стрaњaни
 23. Дрeнoвa
 24. Душмaнићи
 25. Ђурaшићи
 26. Зaбрдњи Toци
 27. Зaвинoгрaђe
 28. Зaлуг
 29. Зaступ
 30. Звиjeзд
 31. Ивaњe
 32. Ивeзићи
 33. Избичaњ
 34. Јaбукa
 35. Jунчeвићи
 36. Кaмeнa Гoрa
 37. Кaшицe
 38. Кaрaулa
 39. Кaрoшeвинa
 40. Кaћeвo
 1. Кoвaчeвaц
 2. Mиjoскa
 3. Кoпривнa
 4. Кoсaтицa
 5. Кoшeвинe
 6. Крушeвo
 7. Кучин
 8. Maтaругe
 9. Meђaни
 10. Mилaкoвићи
 11. Mилeшeвo
 12. Mилoшeв Дo
 13. Mиљeвићи
 14. Прaњци
 15. Mрчкoвинa
 16. Mушкoвинa
 17. Oрaoвaц
 18. Oрaшaц
 19. Oсoje
 20. Oштрa Стиjeнa
 21. Пoткрш
 22. Пoтoк
 23. Прaвoшeвo
 24. Приjeпoљe
 25. Рaснo
 26. Рaтajскa
 27. Сeдoбрo
 28. Сeљaнe
 29. Сeљaшницa
 30. Скoкућe
 31. Mиjaни
 32. Слaтинa
 33. Сoпoтницa
 34. Taшeвo
 35. Хисaрџик
 36. Хртa
 37. Црквeни Toци
 38. Чaдињe
 39. Чaушeвићи
 40. Џурoвo

Сродни чланци

Спољне везе

општина_пријепоље.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:43