Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_ириг

Општина Ириг

Општина Ириг, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Ириг и још 11 насељених места.

Општина има површину од 230 квадратних километара и 10.866 становника.

Политичко уређење

Органи општине Ириг су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 19 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 5 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Ириг обухвата укупно 12 насељених места:

 1. Велика Ремета
 2. Врдник
 3. Гргетег
 4. Добродол
 5. Ириг
 6. Јазак
 1. Крушедол Прњавор
 2. Крушедол Село
 3. Мала Ремета
 4. Нерадин
 5. Ривица
 6. Шатринци

Сродни чланци

Спољне везе

општина_ириг.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:04