Комора инжењера пољопривреде Републике Српске

Комора инжењера пољопривреде Републике Српске, независна, професионална и струковна организација која обавља стручне послове у области пољопривреде у Републици Српској.

Историјат

Комора је основана у јуну 2009. године на основу Закона о Комори инжењера пољопривреде Републике Српске.1) Међутим, њена конститутивна скупштина одржана је тек 21. јула 2010. године. Том приликом изабран је предсједник Коморе и чланови Извршног и Надзорног одбора.2) Сједиште јој се налази у Бањој Луци и има својство правног лица, као и свој рачун.

Чланови Коморе могу бити дипломирани инжењери пољопривреде, односно агрономије свих смјерова, дипломирани инжењери биотехничких наука агрономског смјера и инжењери пољопривреде који обављају стручне послове у области пољопривреде. Чланови могу бити и инжењери пољопривреде који нису запослени, запослени ван струке и пензионисани инжењери пољопривреде. Комора може имати и почасне чланове који су дали посебан допринос развоју пољопривреде, као и чланове донаторе.3)

За обављање одређених стручних послова из области пољопривреде инжењери пољопривреде полажу стручни испит.

Дјелатност

Комора обавља сљедеће послове:4)

  • заступа и штити интересе чланова Коморе,
  • организује стручно усавршавање својих чланова,
  • издаје, обнавља и одузима одобрење за обављање стручних послова у области пољопривреде,
  • покреће иницијативе за доношење или измјену закона и других прописа из области пољопривреде,
  • даје мишљење на нацрте и предлоге закона и друге прописе из области пољопривреде,
  • доноси кодекс професионалне етике,
  • врши упис чланова Коморе у именик који је јавна књига,
  • издаје легитимацију члановима Коморе.

Комора обавља и друге послове који јој се законом повјере као јавна овлашћења.

Сродни чланци

1)
Закон о Комори инжењера пољопривреде Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 59/09)
3)
Чланови 3—4. Закона о Комори инжењера пољопривреде Републике Српске
4)
Члан 5. Закона о Комори инжењера пољопривреде Републике Српске
Штампање