Корисничке алатке

Алатке сајта


уставни_закон_за_спровођење_акта_о_промени_устава_републике_србије_2022

Уставни закон за спровођење Акта о промени Устава Републике Србије (2022)


УСТАВНИ ЗАКОН
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТА О ПРОМЕНИ УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


Члан 1.

Амандмани I до XXIX на Устав Републике Србије (у даљем тексту: Амандмани) примењују се од дана када их прогласи Народна скупштина ако у погледу примене појединих Амандмана овим законом није другачије одређено.

Члан 2.

Закон о судијама, Закон о уређењу судова, Закон о јавном тужилаштву, Закон о Високом савету судства и Закон о Државном већу тужилаца ускладиће се са Амандманима у року од годину дана од дана ступања на снагу Амандмана.

Одредбе других закона ускладиће се са Амандманима у року од две године.

Члан 3.

Судови и јавна тужилаштва настављају са радом до ступања на снагу прописа којима се њихове надлежности и организација, као и положај судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца усклађују са Амандманима, ако овим законом није другачије одређено.

Члан 4.

Високи савет судства и Државно веће тужилаца настављају са радом до ступања на снагу прописа којима се избор њихових чланова и надлежности усклађују са Амандманима, ако овим законом није другачије одређено.

Чланови постојећег сазива Високог савета судства из реда судија и Државног већа тужилаца из реда заменика јавних тужилаца настављају да обављају функцију као чланови Високог савета судства и Високог савета тужилаштва у складу са Амандманима, до истека мандата на који су изабрани.

Високи савет судства и Високи савет тужилаштва конституишу се избором осталих чланова у складу са Амандманима, у року од 90 дана од дана ступања на снагу прописа којима се избор њихових чланова и надлежности усклађују са Амандманима. Председник Високог савета судства и председник Високог савета тужилаштва бирају се у року од 15 дана од дана конституисања Високог савета судства, односно Високог савета тужилаштва.

Члан 5.

Високи савет судства, Државно веће тужилаца, Влада и Народна скупштина настављају да обављају своје надлежности према судијама, председницима судова, јавним тужиоцима и заменицима јавних тужилаца које имају према законима који важе до конституисања Високог савета судства и Високог савета тужилаштва, у складу са законима којима се избор њихових чланова и надлежност усклађују са Амандманима, ако овим законом није другачије одређено.

Члан 6.

Судије изабране на сталну функцију пре ступања на снагу Амандмана настављају да врше своју функцију у судовима у које су изабрани.

Заменици јавних тужилаца изабрани на сталну функцију пре ступања на снагу Амандмана настављају да врше своју функцију у јавним тужилаштвима у која су изабрани.

Члан 7.

Судије и заменици јавних тужилаца који су пре ступања на снагу Амандмана изабрани на функцију од три године, даном ступања на снагу Амандмана сматрају се изабраним на сталну функцију судије, односно заменика јавног тужиоца, о чему одлуку доноси Високи савет судства, односно Државно веће тужилаца.

Народна скупштина наставља да бира судије и заменике јавних тужилаца први пут на те функције до конституисања новог сазива Високог савета судства и Високог савета тужилаштва, а нови сазиви Високог савета судства и Високог савета тужилаштва констатују да њихова функција постаје стална.

Члан 8.

Председник Врховног касационог суда који је изабран пре ступања на снагу Амандмана наставља да врши своју функцију до истека мандата на који је изабран и може бити биран на функцију председника Врховног суда, у складу са законима којима се његов избор усклађује са Амандманима.

Председници судова који су изабрани пре ступања на снагу Амандмана настављају да врше своју функцију до истека мандата на који су изабрани и могу бити бирани на функцију председника суда у истом суду, у складу са законима којима се њихов избор усклађује са Амандманима.

Републички јавни тужилац који је изабран пре ступања на снагу Амандмана наставља да врши своју функцију до истека мандата на који је изабран и може бити биран на функцију Врховног јавног тужиоца, у складу са законима којима се његов избор усклађује са Амандманима.

Јавни тужиоци који су изабрани пре ступања на снагу Амандмана настављају да врше своју функцију до истека мандата на који су изабрани и могу бити бирани на функцију главног јавног тужиоца у истом јавном тужилаштву, у складу са законима којима се њихов избор усклађује са Амандманима.

Члан 9.

Овај уставни закон ступа на снагу даном проглашења на седници Народне скупштине.

Сродни чланци

Извори

  • „Службени гласник Републике Србије”, број 115/21

Ustavni zakon za sprovodjenje Akta o promeni Ustava Republike Srbije (2022)

уставни_закон_за_спровођење_акта_о_промени_устава_републике_србије_2022.txt · Последњи пут мењано: 2024/04/09 22:01