Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Обе стране последње ревизије Претходна ревизија
фонд_за_заштиту_животне_средине_и_енергетску_ефикасност_републике_српске [2019/09/06 18:44]
жељко_тодоровић
фонд_за_заштиту_животне_средине_и_енергетску_ефикасност_републике_српске [2019/09/06 21:00] (тренутно)
жељко_тодоровић
Линија 1: Линија 1:
 +====== Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске ======
 +**Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске** (ФЗЖСЕЕ РС), правно лице са јавним овлашћењима чији је оснивач [[Влада Републике Српске]].
  
 +Сједиште Фонда је у [[Бања Лука|Бањој Луци]].
 +
 +===== Дјелокруг =====
 +Дјелатност Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност обухвата послове у вези са прикупљањем средстава,​ као и финансирањем припреме,​ спровођења и развоја програма,​ пројеката и сличних активности у области очувања,​ одрживог коришћења,​ заштите и унапређивања животне средине,​ те у области енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије,​ а нарочито:​((Члан 8. Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”,​ број 117/11) ))
 +  * стручне и друге послове у вези са прибављањем,​ управљањем и коришћењем средстава Фонда;
 +  * иницирање,​ финансирање,​ посредовање и контролу реализације пројеката из дјелокруга рада Фонда;
 +  * посредовање у вези са финансирањем заштите животне средине,​ енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије,​ из средстава међународних организација,​ финансијских институција и тијела,​ као и страних правних и физичких лица;
 +  * континуирано праћење програма,​ пројеката и осталих активности кроз мјерљиве ефекте заштите животне средине,​ количину уштеђене енергије и новца и смањење емисије загађивача;​
 +  * вођење одвојених база података о програмима,​ пројектима и сличним активностима из подручја заштите животне средине,​ енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије,​ те о потребним и расположивим финансијским средствима за њихово остваривање;​
 +  * подстицање,​ успостављање и остваривање сарадње са међународним и домаћим финансијским институцијама и другим правним и физичким лицима ради финансирања заштите животне средине,​ енергетске ефикасности,​ као и обновљивих извора енергије у складу са интересима заштите животне средине Републике,​ стратешким документима,​ акционим и санационим плановима и другим плановима и програмима,​ као и закљученим међународним уговорима;​
 +  * обављање других послова који су у вези са подстицањем и финансирањем заштите животне средине,​ енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије,​ утврђених прописима којима се регулише ова област.
 +
 +===== Организација =====
 +Органи Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност су Управни одбор и директор. Управни одбор има три члана које именује и разрјешава [[Влада Републике Српске]]. Директор је руководилац пословања Фонда. Директора поставља Влада по поступку јавне конкуренције. Мандат органа Фонда траје четири године.((Члан 14. Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске))
 +
 +Испод директора Фонда се налазе сљедеће организационе јединице:​ Сектор за правне,​ персоналне и опште послове,​ Сектор за финансије и финансијски надзор и Сектор за управљање пројектима и међународну сарадњу.(([[http://​ekofondrs.org/​ofondu/​organizacionastruktura.html|Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске:​ Организациона структура]],​ Приступ 6. септембра 2019.))
 +
 +===== Сродни чланци =====
 +  * [[Срђан Тодоровић (политичар)]]
 +  * [[Министарство за просторно уређење,​ грађевинарство и екологију Републике Српске]]
 +  * [[Министарство енергетике и рударства Републике Српске]]
 +
 +===== Спољне везе =====
 +  * [[http://​ekofondrs.org/​|Службени сајт Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске]]
Штампање