Добро дошли на Српску енциклопедију

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

уредба_о_борачком_додатку_2013 [2019/02/05 15:11]
жељко_тодоровић Нови текст
уредба_о_борачком_додатку_2013 [2019/02/05 22:51] (тренутно)
жељко_тодоровић Завршено
Линија 24: Линија 24:
  
 <style center>​**Члан 3.**</​style>​ <style center>​**Члан 3.**</​style>​
 +
 +(1) Право на борачки додатак по овој уредби не може остварити борац – корисник права на инвалидску пензију код којег је узрок инвалидности повреда задобијена за вријеме вршења војне дужности у околностима оружаних сукоба,​ односно болест која се узрочно-посљедично односи на те сукобе.
 +
 +(2) Изузетно од одредбе става 1. овог члана, борачки додатак признаће се кориснику инвалидске пензије код којег је за повреде задобијене за вријеме вршења војне дужности у околностима оружаних сукоба,​ односно за болест која се узрочно-посљедично односи на те сукобе,​ инвалидитет утврђен само дјелимично у односу на укупан инвалидитет,​ а највише 50%.
 +
 +(3) Општински,​ односно градски орган управе надлежан за послове борачко-инвалидске заштите (у даљем тексту:​ првостепени орган) ће за сваки претходни мјесец,​ по службеној дужности,​ прибавити податке од надлежне филијале Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске о корисницима права на инвалидску пензију из ст. 1. и 2. овог члана.
  
 <style center>​**Члан 4.**</​style>​ <style center>​**Члан 4.**</​style>​
 +
 +(1) Висина борачког додатка одређује се множењем броја мјесеци проведених у зони борбених дејстава и основице за обрачун борачког додатка (у даљем тексту:​ основица).
 +
 +(2) Број мјесеци проведених у зони борбених дејстава утврђује се на основу правоснажног рјешења о категоризацији борца.
 +
 +(3) Висина основице из става 1. овог члана одређује се у проценту од основице из члана 16. ст. 3. и 4. Закона.
  
 <style center>​**Члан 5.**</​style>​ <style center>​**Члан 5.**</​style>​
 +
 +(1) Мјесечни борачки додатак може да оствари категорисани борац када наврши 60 година живота,​ ако му је рјешењем надлежног органа признат статус борца од прве до пете категорије.
 +
 +(2) Изузетно од одредбе става 1. овог члана, мјесечни борачки додатак може да оствари борац од прве до пете категорије и прије навршених 60 година живота уколико је до 31. јануара 2012. године био корисник личне пензије која му је у складу са прописима из области пензијско-инвалидског осигурања била одређена од гарантованог пензијског основа.
 +
 +(3) Основицу за обрачун мјесечног борачког додатка утврђује Влада Републике Српске (у даљем тексту:​ Влада),​ у складу са расположивим буџетским средствима за ту намјену и евидентираним бројем корисника.
 +
 +(4) Одлуку о утврђивању основице из става 3. овог члана доноси Влада почетком календарске године за ту годину.
 +
 +(5) До утврђивања нове основице из става 3. овог члана примјењује се основица из претходне године.
 +
 +(6) Изузетно од одредбе става 4. овог члана, Влада може у току године,​ уз сагласност Борачке организације Републике Српске (у даљем тексту:​ Борачка организација),​ измијенити одлуку о утврђивању основице,​ у зависности од промјене броја корисника мјесечног борачког додатка.
 +
 +(7) Сагласност за измјену одлуке о утврђивању основице,​ у смислу става 5. овог члана, Борачка организација ће доставити у року од 15 дана од дана пријема акта којим се тражи та сагласност.
  
 <style center>​**Члан 6.**</​style>​ <style center>​**Члан 6.**</​style>​
 +
 +(1) Министар рада и борачко-инвалидске заштите рјешењем утврђује категорије бораца који могу да остваре право на годишњи борачки додатак,​ уз претходно прибављено мишљење Борачке организације.
 +
 +(2) Мишљење о категорији бораца који могу да остваре право на годишњи борачки додатак,​ у смислу става 1. овог члана, Борачка организација ће доставити у року од 15 дана од дана пријема акта којим се тражи то мишљење.
  
 <style center>​**Члан 7.**</​style>​ <style center>​**Члан 7.**</​style>​
 +
 +(1) Годишњи борачки додатак обрачунава се по основици коју утврђује Влада, у складу са расположивим буџетским средствима за ту намјену и бројем корисника евидентираним у години за коју се врши исплата.
 +
 +(2) Одлуку о утврђивању основице из става 2. овог члана Влада доноси у првом кварталу текуће за претходну годину.
  
 <style center>​**Члан 8.**</​style>​ <style center>​**Члан 8.**</​style>​
 +
 +(1) Право на годишњи борачки додатак за календарску годину може остварити борац који је поднио захтјев до 31. децембра те године.
 +
 +(2) Борац коме је признато право на годишњи борачки додатак у претходној години не подноси поново захтјев за признавање права уколико припада категорији борца која може да оствари право и у текућој години.
  
 <style center>​**Члан 9.**</​style>​ <style center>​**Члан 9.**</​style>​
 +
 +(1) О праву на мјесечни борачки додатак рјешава првостепени орган по мјесту пребивалишта странке,​ по службеној дужности.
 +
 +(2) О праву на годишњи борачки додатак рјешава првостепени орган, на захтјев странке,​ по мјесту пребивалишта странке.
 +
 +(3) По жалби на рјешење првостепеног органа рјешава Министарство рада и борачко-инвалидске заштите (у даљем тексту:​ Министарство).
 +
 +(4) Првостепени орган по службеној дужности пази на чињенице које су од утицаја на остваривање права, изузев на чињенице које се искључиво тичу странке.
 +
 +(5) Странка има право, у свако доба, да се одрекне права на борачки додатак подношењем писменог поднеска првостепеном органу.
  
 <style center>​**Члан 10.**</​style>​ <style center>​**Члан 10.**</​style>​
Штампање