Добро дошли на Српску енциклопедију

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Обе стране последње ревизије Претходна ревизија
Следећа ревизија
Претходна ревизија
уредба_о_бановини_хрватској_1939 [2019/04/09 18:52]
жељко_тодоровић Завршено
уредба_о_бановини_хрватској_1939 [2019/04/13 18:21] (тренутно)
жељко_тодоровић
Линија 1: Линија 1:
 +====== Уредба о Бановини Хрватској (1939) ======
 +{{  https://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​8/​85/​Coat_of_arms_of_the_Kingdom_of_Yugoslavia.png?​150 ​ }}
 +\\
 +<style center>​**У ИМЕ\\
 +ЊЕГОВОГ ВЕЛИЧАНСТВА\\
 +ПЕТРА II\\
 +по милости божјој и вољи народној\\
 +КРАЉА ЈУГОСЛАВИЈЕ\\
 +КРАЉЕВСКИ НАМЕСНИЦИ**
  
 +\\
 +На предлог Министарског савета и на основу чл. 116 Устава,​ а да би се обезбедило учешће Хрвата у животу државе и тиме очували јавни интереси,​ прописују ову
 +
 +\\
 +**УРЕДБУ\\
 +О БАНОВИНИ ХРВАТСКОЈ**</​style>​
 +
 +\\
 +===== I Образовање Бановине Хрватске =====
 +
 +<style center>​**Чл. 1**</​style>​
 +
 +Савска и Приморска бановина,​ као и срезови Дубровник,​ Шид, Илок, Брчко, Градачац,​ Дервента,​ Травник и Фојница спајају се у једну бановину под именом Бановина Хрватска. Седиште Бановине Хрватске је у Загребу.
 +
 +===== II Преношење надлежности на Бановину Хрватску =====
 +
 +<style center>​**Чл. 2**</​style>​
 +
 +(1) У надлежност Бановине Хрватске преносе се послови:​ пољопривреде,​ трговине,​ индустрије,​ шума, рудника,​ грађевина,​ социјалне политике и народног здравља,​ физичког васпитања,​ правде,​ просвете и унутрашње управе. Бановина Хрватска остаје надлежна за све послове који по сада важећим прописима спадају у надлежност бановина.
 +
 +(2) Сви остали послови остају у надлежности органа државних власти на целој државној територији.
 +
 +(3) Исто тако остају у надлежности државних власти и послови који су од особитог значаја по опште интересе државе,​ као што су:
 +
 +1. — Старање о државној безбедности,​ сузбијање антидржавне и разорне пропаганде,​ вршење полицијске обавештајне службе о осигурања јавног реда и мира;\\
 +2. — Држављанство;​ за давање држављанства надлежна је Бановина,​ осим давања држављанства изузетним путем и одузимања држављанства;​\\
 +3. — Рударско законодавство и државна рударска предузећа. При давању рударских концесија које интересују народну одбрану,​ поступаће Бановина споразумно са војном управом. Ако не би дошло до споразума одлучује Министарски савет;​\\
 +4. — Изградња и одржавање државних саобраћајних сретстава и осталих државних објеката;​\\
 +5. — Послови вера;\\
 +6. — Међународни правни саобраћај,​ с тим да се правна помоћ у ванпарничним стварима врши директно преко судова;​\\
 +7. — Спољна трговина као и трговина између Бановине и осталих делова Државе (јединство царинског и трговинског подручја);​\\
 +8. — Законодавство о мерама и теговима,​ о заштити индустријске својине,​ о пословима приватног осигурања и осигуравајућим друштвима;​\\
 +9. — Менично право, чековно право, трговачко право, стечајно право, облигационо право, поморско право, ауторско право;​\\
 +10. — Прописивање казни за повреду прописа о предметима из надлежности Државе;​\\
 +11. — Постављање путем закона основних начела просветне политике,​ као и основних начела о локалним самоуправама;​\\
 +12. — Општа начела радничког права и осигурања,​ као и општа начела водног права.
 +
 +(4) У циљу осигурања народне одбране обезбедиће се војној управи потребан утицај у области производње и саобраћаја.
 +
 +(5) Министарски савет може преносити и друге послове са државних власти и установа у надлежност Бановине Хрватске.
 +
 +<style center>​**Чл. 3**</​style>​
 +
 +(1) Бановини Хрватској,​ да би могла успешно свршавати послове своје надлежности,​ има се обезбедити потребна финансијска самосталност. Она се састоји у самосталном прикупљању одређених прихода и извршењу расхода предвиђених буџетом бановине.
 +
 +(2) Који ће извори,​ облици и врсте прихода припасти у надлежност Бановине Хрватске,​ одредиће се посебном Уредбом.
 +
 +(3) Исто тако посебним уредбама решиће се и питање припадности и поделе државних фондова,​ имовине и дугова.
 +
 +(4) Са преносом послова из надлежности Државе у надлежност Бановине пренеће се у надлежност Бановине и одговарајући кредити предвиђени у државном буџету за 1939/40 годину.
 +
 +(5) За извршење овако пренетих кредита припада Бану потпуно наредбодавно право.
 +
 +(6) Уколико предвиђени кредити у државном буџету за 1939/40 годину за Бановину Хрватску не буду довољни,​ одобраваће се накнадни кредити.
 +
 +===== III Организација власти у Бановини Хрватској =====
 +
 +<style center>​**Чл. 4**</​style>​
 +
 +(1) Законодавну власт у стварима из надлежности Бановине Хрватске врше Краљ и Сабор заједнички.
 +
 +(2) Управну власт у стварима из надлежности Бановине Хрватске врши Краљ преко Бана.
 +
 +(3) Судску власт у Бановини Хрватској врше судови. Њихове пресуде и решења изричу се и извршују у име Краља на основу закона.
 +
 +<style center>​**Чл. 5**</​style>​
 +
 +Сваки писмени чин Краљевске власти у стварима из надлежности Бановине Хрватске премапотписује Бан и сноси одговорност за исти.
 +
 +<style center>​**Чл. 6**</​style>​
 +
 +(1) Сабор састављају заступници,​ које народ слободно бира општим,​ једнаким,​ непосредним и тајним гласањем,​ са претставништвом мањина.
 +
 +(2) Први изборни ред, устројство и пословник Сабора прописаће се Краљевом Уредбом. Изборни ред и устројство Сабора могу се мењати бановинским законом,​ а пословник резолуцијом Сабора.
 +
 +(3) Народни посланици уживају имунитетско право.
 +
 +<style center>​**Чл. 7**</​style>​
 +
 +(1) Сабор се сазива Краљевим Указом и заседа у Загребу.
 +
 +(2) Краљ има право да распусти Сабор, али Указ о распуштању мора садржавати наредбу за нове изборе и за нови сазив Сабора. Указ о распуштању Сабора премапотписује Бан.
 +
 +<style center>​**Чл. 8**</​style>​
 +
 +(1) Краљ именује и разрешава Бана указом,​ који премапотписује новоименовани Бан.
 +
 +(2) Пре ступања на дужност Бан полаже заклетву на верност Краљу и поштовање законитости.
 +
 +<style center>​**Чл. 9**</​style>​
 +
 +(1) До доношења бановинског закона о кривичној одговорности Бана, сходно ће се примењивати прописи о Министарској одговорности,​ с тим да Бана уместо Народне скупштине оптужује Сабор, а суди му посебан бановински суд, који сачињавају три већника Стола седморице Одељења А, и три судије Управног суда у Загребу,​ под претседништвом претседника Стола седморице Одељења А. Поменуте чланове и потребне заменике бирају дотична тела сваке године.
 +
 +(2) За штете које Бан учини грађанима незаконитим вршењем службе одговара бановина а Бан бановини.
 +
 +<style center>​**Чл. 10**</​style>​
 +
 +(1) Бан решава коначно у свим питањима своје надлежности и против његових аката допуштена су правна средства,​ под законским условима,​ само на управне и редовне судове.
 +
 +(2) Све одлуке о службеним односима бановинских службеника доноси Бан. То важи и за службенике који су на државном буџету а врше послове из надлежности бановине. Судије Касационог суда, Апелационих судова,​ Управног суда, Рачунског суда и Окружних судова,​ као и чиновници прве, друге и треће положајне групе постављају се и унапређују Краљевим указом.
 +
 +(3) Целокупна полицијска служба на читавом подручју бановине потчињена је Бану.
 +
 +<style center>​**Чл. 11**</​style>​
 +
 +(1) Административне спорове у стварима из надлежности Бановине Хрватске решава Управни суд у Загребу коначно. На Управни суд у Загребу прелазе,​ у погледу истих ствари,​ све оне надлежности Државног савета које су му одређене посебним прописима.
 +
 +(2) Претседник Министарског савета,​ односно од њега овлашћени орган, може поднети у законском року тужбу на Управни суд у Загребу,​ кад сматра да је актом Бана или које друге власти бановине,​ која је предмет решила коначно,​ повређен државни или бановински закон на штету општих државних интереса.
 +
 +(3) Рачунску контролу у свима стварима из надлежности Бановине Хрватске врши самостално и коначно посебан рачунски суд.
 +
 +<style center>​**Чл. 12**</​style>​
 +
 +Устројство Власти бановине,​ реорганизација Управног суда и устројство рачунске контроле прописаће се Краљевим уредбама,​ које ће се поднети на озакоњење Сабору,​ чим се он састане.
 +
 +===== IV Уставни суд и надзор =====
 +
 +<style center>​**Чл. 13**</​style>​
 +
 +(1) За оцену уставности закона и спорове о надлежности између Државе и Бановине Хрватске надлежан је Уставни суд.
 +
 +(2) Устројство и поступак овога Суда прописаће се Краљевом уредбом.
 +
 +<style center>​**Чл. 14**</​style>​
 +
 +У оним стварима у којима је Држава надлежна само за доношење закона може централна власт издавати општа упутства бановини за примену тих закона. У циљу надзора над извршењем тих закона од стране бановинских органа може централна власт слати своје органе Власти бановине,​ а с њеним пристанком и нижим властима. Бановинске власти су дужне на захтев централне власти уклонити неправилности учињене у примени државних закона. У случају неслагања може како Држава тако и бановина затражити решење Уставног суда.
 +
 +===== V Завршне одредбе =====
 +
 +<style center>​**Чл. 15**</​style>​
 +
 +(1) Овлашћује се Министарски савет да одмах донесе потребне прописе и предузме све потребне мере за извршење ове уредбе.
 +
 +(2) Оне одредбе за извршење ове уредбе којима се мењају и укидају постојећи закони,​ донеће се Краљевим уредбама.
 +
 +(3) Остају на снази сви постојећи прописи док се надлежним путем не измене.
 +
 +(4) До дана састанка Сабора Краљ може издавати уредбе о предметима из надлежности Бановине Хрватске. Ове се уредбе имају накнадно поднети на сагласност Сабору.
 +
 +(5) Овлашћује се Бан да наредбама одреди све што је потребно за спровођење уредаба донетих по претходним ставовима овога члана.
 +
 +<style center>​**Чл. 16**</​style>​
 +
 +Ова уредба добија обавезну снагу даном обнародовања у „Службеним новинама”.
 +
 +\\
 +26 августа 1939 године\\
 +Брдо
 +
 +\\
 +**ПАВЛЕ с. р.**\\
 +**Др. Р. СТАНКОВИЋ с. р.**\\
 +**Др. И. ПЕРОВИЋ с. р.**
 +
 +\\
 +<WRAP group>
 +<WRAP half column>
 +Претседник Министарског савета,​\\
 +**Драгиша Ј. Цветковић с. р.**
 +
 +Потпретседник Министарског савета,​\\
 +**Др. Владко Мачек с. р.**
 +
 +Министар правде,​\\
 +**Др. Лазар Марковић с. р.**
 +
 +Министар просвете,​\\
 +**Божидар Максимовић с. р.**
 +
 +Министар грађевина,​\\
 +**Др. Михо Крек с. р.**
 +
 +Министар шума и рудника,​\\
 +**Др. Џафер Куленовић с. р.**
 +
 +Министар физичког васпитања народа,​\\
 +**Јеврем Томић с. р.**
 +
 +Министар саобраћаја,​\\
 +**Инж. Никола Бешлић с. р.**
 +
 +Министар иностраних послова,​\\
 +**Др. Александар Цинцар-Марковић с. р.**
 +
 +Министар војске и морнарице,​\\
 +армијски ђенерал\\
 +**Милан Ђ. Недић с. р.**
 +</​WRAP>​
 +Министар пошта, телеграфа и телефона\\
 +**Др. Јосип Торбар с. р.**
 +
 +Министар финансија,​\\
 +**Др. Јурај Шутеј с. р.**
 +
 +Министар без портфеља,​\\
 +**Др. Бариша Смољан,​ с. р.**
 +
 +Министар трговине и индустрије,​\\
 +**Др. Иван Андрес с. р.**
 +
 +Министар социјалне политике\\
 +и народног здравља,​\\
 +**Срђан Будисављевић с. р.**
 +
 +Министар пољопривреде,​\\
 +**Др. Бранко Чубриловић с. р.**
 +
 +Министар без портфеља,​\\
 +**Др. Михаило Константиновић с. р.**
 +
 +Министар унутрашњих послова,​\\
 +**Станоје Михалџић с. р.**
 +<WRAP half column>
 +
 +</​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +
 +===== Извори =====
 +  * „Службене новине Краљевине Југославије”,​ број 194-А/1939
 +
 +~~NOTOC~~
Штампање