Ово је стара верзија документа!


Савез општина и градова Републике Српске

Савез општина и градова Републике Српске (СОГРС), једно од удружења од јавног интереса у Републици Српској.

Сједиште Савеза општина и градова је у Бијељини.

Дјелокруг

Савез општина и градова Републике Српске је основан 1998. године у Брчком. Чине га удружене општине и градови због међусобне сарадње те због пружања сервиса свим чланицама, размјене искустава, заједничког наступа и дјеловања. Савез је национална асоцијација јединица локалне самоуправе која заступа њихове интересе пред централним властима и представља центар за пружање услуга из области локалне самоуправе.

Дјелатност Савеза општина и градова Републике Српске: организује размјену искустава и друге облике међународне сарадње, утврђује и заузима ставове о питањима од заједничког интереса, сарађује са органима и организацијама које се залажу за исте циљеве; организује расправе о актуелним питањима заштите, развоја и унапређивања локалне самоуправе; унапређује и развија активност јавних служби у комунално-стамбеној области, урбанизму, здравству, социјалној заштити, образовању, култури и заштити човјекове околине; утврђује програм рада и предузима мјере за њихово остваривање; предлаже измјене или доношење прописа и мјера Републике Српске у области локалне самоуправе; информише о пракси у Републици и иностранству у областима од значаја за локалну самоуправу; сарађује са међународним и националним асоцијацијама локалних власти и са иностраним градовима и општинама.1)

Организација

Органи Савеза су: Скупштина, Предсједништво, Надзорни одбор, ресорни одбори, секције, генерални секретар, Стручна служба и комисије.2)

Скупштина је највиши орган Савеза и сачињавају је представници чланова Савеза (укупно 56 начелника општина и 8 градоначелника). Надлежна је за: доношење Статута, избор Предсједништва, избор предсједника и потпредсједника Савеза, оснивање и укидање одбора, избор и разрјешење предсједника и чланова Надзорног одбора и предсједника одбора, именовање генералног секретара итд. Сваки члан Савеза, без обзира на број делегата, има само један глас при одлучивању. Одлуке се доносе већином гласова присутних делегата.

Предсједништво је извршни орган Скупштине који усклађује рад и обавља послове Савеза између два засједања Скупштине. Предсједништво има 17 чланова (предсједник, три потпредсједника и чланови). Генерални секретар је члан по положају.3)

Ресорни одбори су радна тијела која окупљају представнике општина и градова око битних питања из надлежности локалне самоуправе у циљу размјене искустава и формулисања законодавних и других врста иницијатива за побољшање положаја у функционисања општина и градова. Одбори своје извјештаје подносе Предсједништву. Могу и самостално прослеђивати иницијативе различитим државним органима, а њихов дјелокруг је стога утврђен сходно дјелокругу министарстава или скупштинских одбора. Састају се најмање два пута годишње.4)

Сродни чланци

Спољне везе

Штампање