Добро дошли на Српску енциклопедију

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Обе стране последње ревизије Претходна ревизија
општине_и_градови_србије [2019/03/31 16:49]
жељко_тодоровић
општине_и_градови_србије [2019/04/01 20:09] (тренутно)
жељко_тодоровић
Линија 7: Линија 7:
 Територију јединице локалне самоуправе чини подручје једног или више насељених места, односно катастарских општина које улазе у њен састав. Територија за коју се оснива јединица локалне самоуправе представља природну и географску целину,​ економски повезан простор,​ који поседује развијену и изграђену комуникацију међу насељеним местима,​ са седиштем као гравитационим центром. Територију јединице локалне самоуправе чини подручје једног или више насељених места, односно катастарских општина које улазе у њен састав. Територија за коју се оснива јединица локалне самоуправе представља природну и географску целину,​ економски повезан простор,​ који поседује развијену и изграђену комуникацију међу насељеним местима,​ са седиштем као гравитационим центром.
  
-Општина је основна територијална јединица у којој се остварује локална самоуправа,​ која је способна да преко својих органа самостално врши сва права и дужности из своје надлежности и која има најмање 10.000 становника. Изузетно,​ када постоје посебни економски,​ географски или историјски разлози,​ може се основати нова општина која има мање од 10.000 становника.+Општина је основна територијална јединица у којој се остварује локална самоуправа,​ која је способна да преко својих органа самостално врши сва права и дужности из своје надлежности и која има најмање 10.000 становника. Изузетно,​ када постоје посебни економски,​ географски или историјски разлози,​ може се основати нова општина која има мање од 10.000 становника.((Чланови 17. и 18. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”,​ број 129/07) ))
  
-Јединица локалне самоуправе има својство правног лица. Може имати своје симболе и празник. Основни правни акт јединице локалне самоуправе је статут.+Јединица локалне самоуправе има својство правног лица. Може имати своје симболе и празник. Основни правни акт јединице локалне самоуправе је статут.((Чланови 11—14. Закона о локалној самоуправи))
  
 Органи општине су скупштина општине,​ председник општине,​ општинско веће и општинска управа. Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Чине је одборници који се бирају на непосредним тајним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника скупштине. Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године,​ а избор врши скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира скупштина општине на предлог председника општине. Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине,​ заменик председника општине и чланови које бира скупштина општине. Председник општине је председник општинског већа. Општинска управа је јединствен орган општине.((Могу се образовати и општинске управе за поједине области у општинама са преко 50.000 становника)) Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе рада скупштине општине,​ председника општине и општинског већа. Општинском управом руководи начелник. Органи општине су скупштина општине,​ председник општине,​ општинско веће и општинска управа. Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Чине је одборници који се бирају на непосредним тајним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника скупштине. Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године,​ а избор врши скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира скупштина општине на предлог председника општине. Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине,​ заменик председника општине и чланови које бира скупштина општине. Председник општине је председник општинског већа. Општинска управа је јединствен орган општине.((Могу се образовати и општинске управе за поједине области у општинама са преко 50.000 становника)) Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе рада скупштине општине,​ председника општине и општинског већа. Општинском управом руководи начелник.
Линија 16: Линија 16:
 Град је јединица локалне самоуправе утврђена законом,​ која представља економски,​ административни,​ географски и културни центар ширег подручја и има више од 100.000 становника. Изузетно,​ када постоје посебни економски,​ географски или историјски разлози,​ може се утврдити да је град и територијална јединица која има мање од 100.000 становника. Град је јединица локалне самоуправе утврђена законом,​ која представља економски,​ административни,​ географски и културни центар ширег подручја и има више од 100.000 становника. Изузетно,​ када постоје посебни економски,​ географски или историјски разлози,​ може се утврдити да је град и територијална јединица која има мање од 100.000 становника.
  
-Територија за коју се образује град представља природну географску целину,​ економски повезан простор који поседује изграђену комуникацију међу насељеним местима са седиштем града као гравитационим центром.+Територија за коју се образује град представља природну географску целину,​ економски повезан простор који поседује изграђену комуникацију међу насељеним местима са седиштем града као гравитационим центром.((Члан 23. Закона о локалној самоуправи))
  
 Посебан статус као главни град има [[Град Београд|Београд]] који у свом саставу има 17 градских општина. Од укупно 28 градова само њих четири у свом саставу имају градске општине ([[Град Врање|Врање]],​ [[Град Ниш|Ниш]],​ [[Град Пожаревац|Пожаревац]] и [[Град Ужице|Ужице]]). Град [[Град Приштина|Приштина]] се налази под албанском (шиптарском) влашћу. Посебан статус као главни град има [[Град Београд|Београд]] који у свом саставу има 17 градских општина. Од укупно 28 градова само њих четири у свом саставу имају градске општине ([[Град Врање|Врање]],​ [[Град Ниш|Ниш]],​ [[Град Пожаревац|Пожаревац]] и [[Град Ужице|Ужице]]). Град [[Град Приштина|Приштина]] се налази под албанском (шиптарском) влашћу.
Штампање