Добро дошли на Српску енциклопедију

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Обе стране последње ревизије Претходна ревизија
Следећа ревизија
Претходна ревизија
министарство_финансија_републике_српске [2019/01/09 21:53]
жељко_тодоровић
министарство_финансија_републике_српске [2019/01/11 15:44] (тренутно)
жељко_тодоровић
Линија 1: Линија 1:
 +====== Министарство финансија Републике Српске ======
 +**Министарство финансија Републике Српске** (МФ РС), једно од 16 министарстава [[Република Српска|Републике Српске]].
  
 +Сједиште Министарства је у [[Бања Лука|Бањој Луци]].
 +
 +===== Дјелокруг =====
 +Министарство финансија обавља управне и друге стручне послове који се односе на: систем финансирања општих друштвених потреба,​ систем пореза,​ такса, доприноса и других даџбина,​ игре на срећу, развојне фондове,​ систем финансијског пословања,​ односно систем плаћања и платни промет,​ обрачунски систем,​ девизни систем,​ банкарски систем,​ систем осигурања имовине и лица, хартије од вриједности и тржиште капитала,​ стицање и распоређивање укупног прихода и добити,​ израду и изршење републичког буџета и годишњег обрачуна буџета,​ компензације,​ премије,​ регресе,​ накнаде,​ инвестиције из средстава Републике,​ праћење стања и остваривање мјера у области девизног система,​ кредитног и банкарског система,​ тржишта хартија од вриједности и осигурања имовине и лица, анализу и консолидацију планова буџета јединица локалне самоуправе и ванбуџетских фондова,​ рачуноводство,​ ревизију и финансијско извјештавање,​ послове и активности из области интерне ревизије,​ успостављање и одржавање базе података,​ републички трезор,​ управљање новчаним токовима,​ дневно праћење новчаних средстава,​ обавезе и потраживања,​ планирање обезбјеђења недостајућих средстава,​ концентрацију финансијских средстава ради обезбјеђења финансијског тржишта,​ побољшање ликвидности финансијског система којим се врши финансирање на нивоу Републике,​ управљање јавним дугом, вођење евиденције,​ планирање,​ уговарање и праћење спољног дуга и донација,​ вођење евиденције,​ планирање и праћење унутрашњег дуга, израда законских и подзаконских прописа којима се уређује област јавних инвестиција,​ државне помоћи и јавно-приватног партнерства,​ израђивање стратешких развојних програма,​ студијско-аналитичке и друге послове који се односе на припрему,​ одабир,​ праћење и оцјену јавних улагања,​ прикупљање,​ систематизовање и ажурирање података о новим и текућим пројектима,​ њихово селектовање и анализа,​ сачињавање и предлагање приоритета инвестирања у јавном сектору,​ идентификовање могућих извора финансирања,​ обављање послова у вези са успостављањем и вођењем механизма за управљање средствима у вези са техничком помоћи и фондове Европске уније, обезбјеђивање мониторинга и реализације мјера неопходних за успостављање европских стандарда у финансијском сектору у складу са економским критеријумима који се тичу процеса стабилизације и придруживања Европској унији, планирање и праћење реализације међународне помоћи,​ систематизовање података о реализованим и уговореним међународним кредитима и донацијама,​ планирање и праћење међународне помоћи,​ контролу остваривања прихода републичког буџета,​ надзор над намјенским коришћењем републичких средстава,​ давање мишљења на уговоре који се односе на промет непокретности,​ закључује уговоре као уговорна страна са правним и физичким лицима у складу са прописима о промету непокретности и прописима о нотарима,​ укњижбу стварних и власничких права на имовини која је власништво Републике у земљишним књигама и катастарским оператима,​ систем планирања и плана развоја Републике и програме развоја у складу са тим планом,​ израду дугорочних и краткорочних прогноза о условима и могућностима привредног и друштвеног развоја,​ стратегију и политику развоја привредних и друштвених дјелатности,​ демографски развој,​ стратегију и политику регионалног развоја и систем подстицања бржег развоја привредно недовољно развијених подручја,​ макроекономске билансе,​ мјере и инструменте развоја,​ економске и социјалне политике,​ праћење реализације мјера економске политике,​ праћење и остваривање плана развоја Републике и дејство мјера текуће економске политике,​ израду економских и финансијских анализа о проблемима развоја и пословања појединих привредних и друштвених дјелатности и предузећа,​ израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства,​ те обавља друге послове у складу са законом и другим прописима.((Члан 18. [[Закон о републичкој управи (2018)|Закона о републичкој управи]] („Службени гласник Републике Српске”,​ број 115/18) ))
 +
 +===== Организација =====
 +На челу Министарства се налази министар финансија који је члан [[Влада Републике Српске|Владе Републике Српске]].
 +
 +Испод министра се налазе сљедеће организационе јединице:​(([[http://​www.vladars.net/​sr-SP-Cyrl/​Vlada/​Ministarstva/​mf/​OM/​Pages/​splash.aspx|Влада Републике Српске:​ Министарство финансија:​ Организација]],​ Приступ 8. јануара 2019.))
 +
 +<WRAP group>
 +<WRAP half column>
 +  * Кабинет министра
 +  * Секретаријат
 +  * Централна јединица за интерну ревизију
 +  * Ресор за макроекономску анализу и политику
 +  * Ресор за фискални систем
 +  * Ресор за финансијски систем
 +  * Ресор за буџет и јавне финансијe
 +</​WRAP>​
 +  * Ресор за управљање инвестицијама
 +  * Ресор за управљање дугом
 +  * Ресор за трезор
 +  * Ресор за правне послове
 +  * Ресор за рачуноводство и ревизију
 +  * Ресор за програмирање и координацију финансијске подршке Европске уније
 +  * Централна јединица за хармонизацију финансиј​ског управљања,​ контроле и интерне ревизије
 +<WRAP half column>
 +
 +</​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +
 +У саставу Министарства је [[Пореска управа Републике Српске]],​ Републички девизни инспекторат,​ Републичка управа за игре на срећу и Републички завод за статистику.
 +
 +===== Списак министара =====
 +  - Петра Марковић (1992—1994)((Два мандата — прва и друга Влада))
 +  - Ранко Пејић (1994—1995)
 +  - [[Новак Кондић]] (1995—1996)((Два мандата — четврта и пета Влада))
 +  - Ранко Травар (1996—1998)
 +  - [[Новак Кондић]] (1998—2001)
 +  - Миленко Врачар (2001—2003)
 +  - Симеун Вилендечић (2003—2005)
 +  - Светлана Ценић (2005—2006)
 +  - Александар Џомбић (2006—2010)((Два мандата — једанаеста и дванаеста Влада))
 +  - Зоран Тегелтија (2010—2018)((Три мандата — тринаеста,​ четрнаеста и петнаеста Влада))
 +  - Зора Видовић (од 2018)
 +
 +===== Сродни чланци =====
 +  * [[Влада Републике Српске]]
 +  * [[Пореска управа Републике Српске]]
 +
 +===== Спољне везе =====
 +  * [[http://​www.vladars.net/​sr-SP-Cyrl/​Vlada/​Ministarstva/​mf/​Pages/​default.aspx|Влада Републике Српске:​ Министарство финансија]]
Штампање