Добро дошли на Српску енциклопедију

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

министарство_пољопривреде_шумарства_и_водопривреде_републике_српске [2019/01/13 18:38]
жељко_тодоровић Нови чланак
министарство_пољопривреде_шумарства_и_водопривреде_републике_српске [2019/01/13 18:55] (тренутно)
жељко_тодоровић
Линија 1: Линија 1:
 +====== Министарство пољопривреде,​ шумарства и водопривреде Републике Српске ======
 +**Министарство пољопривреде,​ шумарства и водопривреде Републике Српске** (МПС РС), једно од 16 министарстава [[Република Српска|Републике Српске]].
  
 +Сједиште Министарства је у [[Бања Лука|Бањој Луци]].
 +
 +===== Дјелокруг =====
 +Министарство пољопривреде,​ шумарства и водопривреде обавља управне и друге стручне послове који се односе на:​((Члан 28. [[Закон о републичкој управи (2018)|Закона о републичкој управи]] („Службени гласник Републике Српске”,​ број 115/18) ))
 +  * праћење реализације Стратегије развоја пољопривреде и Стратегије руралног развоја Републике,​ дефинисање,​ спровођење,​ праћење и оцјену мјера за подстицање развоја пољопривреде и сеоских подручја,​ усклађивање домаће пољопривредне политике и прописа са прописима ЕУ и са другим међународним стандардима,​ спровођење обавеза из трговинских споразума,​ организовање финансијске,​ рачуноводствене и извјештајне функције за плаћање из државних и међународних средстава подршке,​ организовање и спровођење активности из области земљишне политике,​ заштите,​ уређења и коришћења пољопривредног земљишта,​ заштите и унапређивања здравља биља од штетних организама,​ спречавања уношења и ширења карантински и економски штетних организама,​ издавање рјешења и сагласности из области заштите здравља биља, регистрације средстава за заштиту и исхрану биља, издавање дозвола за увоз, производњу и промет средстава за заштиту здравља и заштиту биља, контролу производње биља, сјемена и садног материјала,​ издавање дозвола за увоз, производњу и промет биља, сјемена и садног материјала,​ давање стручних савјета,​ преношење нових знања и практичних вјештина пољопривредним произвођачима,​ увођење нових технологија и техника производње са циљем техничко-технолошког унапређивања пољопривредних газдинстава,​ заштиту животне средине,​ оспособљавање пољопривредних произвођача за управљање пољопривредним газдинством,​ учествовање у изради пословних планова,​ развојних и инвестиционих програма за различите начине управљања (конвенционална,​ органска,​ интегрална производња),​ информисање пољопривредника о мјерама усмјереним за реализацију пољопривредне политике и политике руралног развоја,​ прикупљање података о појави штетних организама у биљној производњи и давање препорука о начину заштите од биљних штеточина,​ вођење главне матичне евиденције домаћих животиња,​ евиденције произвођача квалитетно-приплодне стоке, новонасталих раса и крижанаца стоке и пчела, издавање увјерења о поријеклу и производним особинама квалитетно-приплодне стоке, изради стручних упутстава и методологије рада на спровођењу мјера селeкције стоке и примјени мјера за унапређивање сточарства,​ учествовање у спровођењу пројеката и програма из области пољопривреде и руралног развоја финансираних од владиних,​ невладиних и међународних организација и из других извора,​ пружање стручне помоћи у оквиру мјера за развој сеоских подручја и очување традиционалних вриједности у тим подручјима,​ учествовање у прикупљању информација за потребе пољопривредног информационог система,​ система пољопривредно-књиговодствених података и других података из области пољопривреде,​ учествовање у oрганизовању и извођењу стручних скупова,​ манифестација и конференција,​ сајмова,​ изложби и слично,​ учествовање у постављању и извођењу огледа у области пољопривреде,​ помоћ у оснивању и раду различитих облика удруживања пољопривредника и пољопривредних задруга,​ припрему материјала у писаној форми за потребе пољопривредника,​ оглашавање у медијима и посредством интернета,​ израду записника на терену за остваривање права на новчане подстицаје,​ обављање и других послова у оквиру пољопривредно-савјетодавне дјелатности,​ очување генетских ресурса,​ средстава за исхрану биља, пољопривредно задругарство,​ функционисање система противградне превентиве,​ праћење и оцјену свих активности,​ прехрамбену индустрију,​ индустрију сточне хране и пића, прераду дувана,​ здравствену заштиту животиња,​ производа,​ сировина и отпадака животињског поријекла,​ сјемена за вјештачко осјемењавање и предмета којима се може пренијети заразна болест,​ храну за животиње и компоненте за производњу хране за животиње,​ регистрацију и рад ветеринарских организација,​ регистрацију фарми животиња и пијаца,​ безбједност хране, регистрацију и рад објеката за производњу намирница животињског поријекла,​ регистрацију и рад објеката за производњу хране за животиње,​ нешкодљиво уклањање лешева и отпадака животињског поријекла и објеката за њихову прераду,​ производњу и промет лијекова и биолошких средстава за употребу у ветеринарству,​ вођење регистара и базе података у ветеринарству и издавање ветеринарске документације,​ праћење,​ усклађивање и спровођење утврђене политике и смјерница и обезбјеђивање извршавања закона и других прописа у области ветеринарске дјелатности,​ едукацију ветеринара,​ унапређивање мјера здравствене заштите животиња,​ остваривање сарадње са надлежним органима и организацијама Федерације БиХ и БиХ,
 +  * управљање и газдовање шумама и шумским земљиштем,​ заштиту шума, вршење општих,​ регионалних шумско-развојних и ловних планирања,​ праћење спровођења планских докумената и вођење њиховог регистра,​ обезбјеђење информација о стању на тржишту дрвних и осталих шумских производа,​ утврђивање неопходног минимума шумских дрвних сортимената локалним предузећима за механичку прераду дрвета са подручја са којих ти сортименти потичу,​ инвентуру и праћење,​ информациони систем и одржавање базе података,​ припрему шумарске политике,​ прописа и стандарда у области шумарства и ловства,​ дефинисање стратегије развоја и програма у шумарству и ловству,​ дефинисање финансирања шумарства и ловства и израду приједлога буџета,​ праћење утрошка средстава посебних намјена за шуме, давање сагласности и мишљења на планове газдовања шумама и ловиштима,​ контролу извршених радова корисника шума и израду годишње анализе активности које је предузео корисник шума са оцјеном рада корисника шума и приједлогом мјера даљнег коришћења шуме и шумског земљишта у својини Републике,​ укључујући и обавезу одржавања,​ уређивање правних односа на шумама и шумском земљишту у својини Републике,​ уређивање односа и услова производње,​ промета и употребе шумског сјемена и шумских садница,​ шумарску екологију,​ заштиту шума од елементарних непогода и антропогених утицаја,​ очување шумског генофонда,​ међусекторску и међуресорну сарадњу,​ стручну координацију послова који су у вези са приватним шумама и мјере подршке власницима шума у приватној својини,​ сарадњу у примијењеним истраживањима,​ спровођењу стандарда и преношењу знања у шумарству,​ промоцију интересних група у процесу планирања и одрживог газдовања шумским ресурсима свих облика својине,​ представљање сектора шумарства у односу на окружење,​
 +  * спровођење интегралног управљања водама у складу са законом,​ организовање управљања водама,​ доношење планова,​ програма и стратегија,​ организовање праћења и спровођење неопходних мјера да би се спријечила дерогација површинских и подземних вода у складу са законом и директивама,​ прописивање услова водоснабдијевања,​ прикупљање и пречишћавање комуналних отпадних вода, утврђивање постојања јавног интереса за коришћење јавног водног добра, утврђивање припадности водном добру и одлучивање о статусу поједине врсте водног добра, вођење интегралног информационог система Републике,​ утврђивање посебне мјере безбједности,​ расподјелу и координацију коришћења и намјенских утрошака водних накнада на подручју Републике,​ додјељивање обављања одређених дужности организацији из области вода које су прописане законом или другим прописом,​
 +  * израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства,​ и друге послове у складу са законом.
 +
 +===== Организација =====
 +На челу Министарства се налази министар пољопривреде,​ шумарства и водопривреде који је члан [[Влада Републике Српске|Владе Републике Српске]].
 +
 +Испод министра се налазе сљедеће организационе јединице:​ Секретаријат,​ Јединица за интерну ревизију,​ Ресор за пољопривреду,​ прехрамбену индустрију и рурални развој,​ Ресор за пружање стручних услуга у пољопривреди,​ Ресор за ветеринарство,​ Ресор за шумарство и ловство и Ресор за водопривреду.(([[http://​www.vladars.net/​sr-SP-Cyrl/​Vlada/​Ministarstva/​mps/​OM/​Pages/​Splash.aspx|Влада Републике Српске:​ Министарство пољопривреде,​ шумарства и водопривреде:​ Организација]],​ Приступ 13. јануара 2019.))
 +
 +У саставу Министарства је Агенција за аграрна плаћања и Републички хидрометеоролошки завод.
 +
 +===== Списак министара =====
 +  - Миливоје Надаждин (1992—1993)((Тада под називом Министарство пољопривреде и шумарства))
 +  - Боривоје Сендић (1993—1995)((Два мандата — друга и трећа Влада))
 +  - Ђојо Арсеновић (1995—1998)((Три мандата — четврта,​ пета и шеста Влада))
 +  - Миленко Савић (1998—2001)((Тада под називом Министарство за пољопривреду,​ водопривреду и шумарство))
 +  - Рајко Латиновић (2001—?)
 +  - Родољуб Тркуља (?​—2005)((Два мандата — осма и девета Влада))
 +  - Горан Перковић (2005—2006)
 +  - Славен Пекић (2006)
 +  - Радивоје Братић (2006—2010)
 +  - Мирослав Миловановић (2010—2013)
 +  - Стево Мирјанић (2013—2018)((Два мандата — четрнаеста и петнаеста Влада))
 +  - Борис Пашалић (од 2018)
 +
 +===== Сродни чланци =====
 +  * [[Влада Републике Српске]]
 +  * [[Министарство привреде и предузетништва Републике Српске]]
 +
 +===== Спољне везе =====
 +  * [[http://​www.vladars.net/​sr-SP-Cyrl/​Vlada/​Ministarstva/​mps/​Pages/​default.aspx|Влада Републике Српске:​ Министарство пољопривреде,​ шумарства и водопривреде]]
Штампање