Добро дошли на Српску енциклопедију

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

министарство_здравља_и_социјалне_заштите_републике_српске [2019/01/13 21:12]
жељко_тодоровић Нови чланак
министарство_здравља_и_социјалне_заштите_републике_српске [2019/01/13 21:35] (тренутно)
жељко_тодоровић
Линија 1: Линија 1:
 +====== Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске ======
 +**Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске** (МЗСЗ РС), једно од 16 министарстава [[Република Српска|Републике Српске]].
  
 +Сједиште Министарства је у [[Бања Лука|Бањој Луци]].
 +
 +===== Дјелокруг =====
 +Министарство здравља и социјалне заштите обавља управне и друге стручне послове у вези са промоцијом,​ унапређивањем,​ контролом и заштитом здравља становништва,​ јавног здравства,​ здравственом заштитом,​ здравственим системом,​ фармацијом,​ социјалном,​ породичном и дјечјом заштитом,​ кроз:​((Члан 21. [[Закон о републичкој управи (2018)|Закона о републичкој управи]] („Службени гласник Републике Српске”,​ број 115/18) ))
 +  * праћење савремених достигнућа у развоју јавног здравства у свијету у циљу развоја јавног здравства у Републици;​
 +  * планирање и припремање стратешких планских докумената у области јавног здравства;​
 +  * хармонизацију и испуњавање услова у процесу Европских интеграција у области јавног здравства;​
 +  * сарадњу са владиним,​ невладиним,​ филантропским институцијама и организацијама,​ приватним фондацијама и заједницом у области јавног здравства;​
 +  * подстицање и одржавање међународне сарадње;​
 +  * организацију разних врста састанака у области јавног здравства и међународне сарадње;​
 +  * функције Института за јавно здравство (праћење,​ процјена и анализа здравственог стања становништва;​ праћење и проучавање здравствених проблема и ризика по здравље;​ активности на промоцији здравља и превенцији болести,​ информисање становништва о значају очувања и унапређивања здравља;​ обављање бактериолошких,​ паразитолошких,​ вирусолошких,​ серолошких,​ хемијских и токсиколошких прегледа и испитивања у вези са производњом и прометом животних намирница,​ воде, ваздуха,​ предмета опште употребе;​ планирање,​ контрола и евалуација послова дезинфекције,​ дезинсекције и дератизације;​ вођење евиденција,​ здравствене статистике и обављање истраживања у области јавног здравства;​ анализу и праћење здравственог стања и здравствених потреба становништва;​ утврђивање потребних мјера у елементарним и другим већим непогодама и несрећама;​ обављање послова из области заштите здравља становништва и околине од зрачења);​
 +  * припрему и спровођење здравствених политика и здравствених стратегија;​
 +  * процјену резултата примјене здравствених политика и здравствених стратегија,​ планова и програма;​
 +  * обављање нормативних послова и управних поступака из надлежности Министарства;​
 +  * утврђивање испуњености услова у погледу кадра, простора и опреме за почетак рада здравствених установа;​
 +  * вођење Регистра здравствених установа;​
 +  * спровођење процедуре избора органа здравствених установа чији је оснивач Република;​
 +  * давање мишљења на статуте здравствених установа;​
 +  * давање сагласности на правилнике о организацији и систематизацији радних мјеста установа;​
 +  * разматрање и усвајање годишњег плана рада здравствених установа чији је оснивач Република;​
 +  * разматрање и усвајање годишњег извјештаја о пословању здравствених установа чији је оснивач Република;​
 +  * унапређивање система квалитета здравствене заштите;​
 +  * организацију здравственог система;​
 +  * надзор над радом здравствених установа;​
 +  * планирање и примјену здравствених технологија у здравственим установама;​
 +  * стручно усавршавање здравствених радника и здравствених сарадника;​
 +  * врсте и трајање специјализација и супспецијализација,​ програме специјализација и супспецијализација;​
 +  * додјелу звања примаријуса;​
 +  * нострификација дипломе о завршеној специјализацији и супспецијализацији здравственог радника и нострификација дипломе о завршеној специјализацији здравственог сарадника;​
 +  * примјену и надзор над одобреним програмима и пројектима и презентацију резултата њиховог спровођења на домаћим и међународним конференцијама;​
 +  * сарадњу са институцијама и другим организацијама у здравственом систему,​ струковним удружењима здравствених радника,​ међународним здравственим организацијама и невладиним организацијама из области здравства;​
 +  * организовање полагања стручних испита за здравствене раднике и здравствене сараднике;​
 +  * обављање студијско-аналитичких послова у вези са примјеном нових концепата и модела организације здравствене заштите који су спроведени у земљама Европске уније;
 +  * припрему детаљне пројектне документације у складу са најбољим праксама Европске уније и Свјетске банке и УН организација,​ укључујући и планове набавки и финансијске аранжмане на основу најбољих искустава у свијету;​
 +  * припрему стратегија реализације и реализационих планова за одобрене програме и пројекте;​
 +  * припрему крајњих корисника (здравствене установе) за реализацију програма и пројеката;​
 +  * реализацију програма и пројеката;​
 +  * надгледање и оцјену резултата реализованих програма и пројеката на основу дефинисаних индикатора праћења;​
 +  * презентацију резултата реализације програма и пројеката на домаћим и међународним конференцијама;​
 +  * предлагање нових програма и пројекта за унапређивање здравственог система Републике;​
 +  * планирање и финансирање здравствене заштите;​
 +  * анализу,​ планирање и праћење финансирања здравствене заштите;​
 +  * праћење и анализу финансијског пословања здравствених установа;​
 +  * припрему и израду здравственог рачуна Републике;​
 +  * праћење стања у области здравственог осигурања;​
 +  * спровођење јавних набавки у Министарству;​
 +  * планирање и програмирање капиталних улагања и инвестиција у сектору здравства;​
 +  * праћење производње и промета лијекова,​ хемикалија,​ биоцида и медицинских средстава;​
 +  * планирање,​ координацију и предузимање мјера ради обезбјеђења квалитетних,​ сигурних и ефикасних лијекова и коришћења лијекова и медицинских средстава у систему здравствене заштите;​
 +  * остваривање права из социјалне,​ породичне и дјечје заштите;​
 +  * планирање и функционисање система социјалне,​ породичне и дјечје заштите;​
 +  * планирање и остваривање појединих права из социјалне заштите;​
 +  * програме санације,​ адаптације и опремања установа социјалне заштите;​
 +  * развојне програме усмјерене на унапређивање система социјалне,​ породичне и дјечје заштите;​
 +  * надзор над стручним радом установа социјалне и дјечје заштите;​
 +  * планирање и координацију додатног стручног усавршавања радника социјалне дјелатности;​
 +  * увођење стандарда стручног рада и услуга које се пружају у установама социјалне заштите;​
 +  * учешће у изради,​ припремању и спровођењу стратешких докумената и програма из области социјалне,​ породичне и дјечје заштите;​
 +  * подстицање и унапређивање породично-правних и социјално-заштитних облика збрињавања дјеце, омладине и пунољетних лица без породичног старања;​
 +  * праћење и подстицање развоја програма социјалне,​ породичне и дјечје заштите;​
 +  * социјалне рехабилитације и оспособљавања лица са инвалидитетом;​
 +  * праћење стања социјалне угрожености и социјалних потреба становништва;​
 +  * подстицање и координацију социјално-хуманитарних активности;​
 +  * сарадњу са невладиним и другим домаћим и међународним организацијама чија је дјелатност у вези са облашћу социјалне,​ породичне и дјечје заштите;​
 +  * усклађивање и предлагање закона и подзаконских прописа у складу са правном тековином Европске уније, те обављање других послова у складу са законом.
 +
 +===== Организација =====
 +На челу Министарства се налази министар здравља и социјалне заштите који је члан [[Влада Републике Српске|Владе Републике Српске]].
 +
 +Испод министра се налазе сљедеће организационе јединице:​ Кабинет министра,​ Секретаријат,​ Ресор за здравствену заштиту,​ Ресор за социјалну,​ породичну и дјечију заштиту,​ Ресор за јавно здравство,​ међународне односе и европске интеграције,​ Ресор за планирање,​ анализу,​ финансирање и имплементацију пројеката и Ресор за фармацију.
 +
 +===== Списак министара =====
 +  - [[Драган Калинић]] (1992—1996)((Тада под називом Министарство здравља,​ социјалне заштите и заштите породице))((Од 1993. године под називом Министарство здравља,​ рада и социјалне заштите))((Пет мандата — прва, друга, трећа, четврта и пета Влада))
 +  - Мирко Шошић (1996—1998)((Тада под називом Министарство здравља))
 +  - Жељко Родић (1998—2001)
 +  - Милорад Балабан (2001—2003)
 +  - Марин Кватерник (2003—2005)
 +  - Иво Комљеновић (2005—2006)
 +  - Ранко Шкрбић (2006—2013)((Три мандата — једанаеста,​ дванаеста и тринаеста Влада))
 +  - [[Слободан Станић]] (2013—2014)
 +  - [[Драган Богданић]] (2014—2018)
 +  - Ален Шеранић (од 2018)
 +
 +===== Сродни чланци =====
 +  * [[Влада Републике Српске]]
 +  * [[Министарство породице,​ омладине и спорта Републике Српске]]
 +
 +===== Спољне везе =====
 +  * [[http://​www.vladars.net/​sr-SP-Cyrl/​Vlada/​Ministarstva/​mzsz/​Pages/​default.aspx|Влада Републике Српске:​ Министарство здравља и социјалне заштите]]
Штампање