Добро дошли на Српску енциклопедију

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Обе стране последње ревизије Претходна ревизија
закон_о_правима_бораца_одбрамбено-отаџбинског_рата_републике_српске_2011 [2019/04/13 22:04]
жељко_тодоровић
закон_о_правима_бораца_одбрамбено-отаџбинског_рата_републике_српске_2011 [2019/04/13 22:58] (тренутно)
жељко_тодоровић Завршено
Линија 630: Линија 630:
  
 <style center>​**Члан 79.**</​style>​ <style center>​**Члан 79.**</​style>​
 +
 +(1) Права на мјесечна примања припадају од првог дана наредног мјесеца по подношењу захтјева.
 +
 +(2) Право на годишња примања прописана овим законом признају се почев од године у којој је поднесен захтјев.
 +
 +(3) Даном испуњења услова за остваривање права по основу ране, повреде,​ озљеде или смрти задобијене под околностима из чл. 2, 5, 7, 10, 11. и 12. овог закона сматра се дан задобијања ране, повреде или озљеде,​ односно дан смрти.
 +
 +(4) Даном испуњења услова за остваривање права по основу болести задобијене под околностима из чл. 2, 5. и 7.  овог закона сматра се дан отпуштања из оружаних снага.
 +
 +<style center>​**Члан 80.**</​style>​
 +
 +(1) Странка може примати новчана примања лично или посредством пуномоћника,​ односно законског заступника.
 +
 +(2) Ако странка користи примања посредством пуномоћника или законског заступника,​ сваких шест мјесеци мора се обновити пуномоћ,​ односно доставити доказ о животу странке.
 +
 +<style center>​**Члан 81.**</​style>​
 +
 +(1) Права стечена по овом закону не могу се пренијети на друго лице.
 +
 +(2) Корисник права по овом закону дужан је да надлежном органу пријави сваку промјену која је од утицаја на остваривање и престанак тих права, у року од 15 дана од дана настанка промјене.
 +
 +(3) Ако корисник не пријави промјену која је од утицаја на остваривање права, исплата примања ће се обуставити све док корисник не пријави промјену,​ без права на неисплаћена примања.
 +
 +(4) Сматра се да корисник није пријавио промјену и када је одсутан из мјеста пребивалишта односно боравишта или се налази у иностранству дуже од 60 дана, а нема пуномоћника односно законског заступника,​ као и када није обновљена пуномоћ,​ односно достављен доказ о животу у смислу члана 80. овог закона. ​
 +
 +<style center>​**Члан 82.**</​style>​
 +
 +(1) Мјесечна примања по овом закону исплаћују се по истеку мјесеца за који се врши исплата.
 +
 +(2) Права стечена по овом закону престају на захтјев странке,​ смрћу странке и  наступањем раскидних услова предвиђених овим законом.
 +
 +<style center>​**Члан 83.**</​style>​
 +
 +(1) Потраживања повремених новчаних примања и накнада по овом закону застаријевају за три године од дана доспјелости сваког појединог примања,​ односно накнаде.
 +
 +(2) Право из кога проистичу повремена примања и накнаде по овом закону застаријева за пет година од дана доспјелости најстаријег појединог потраживања послије кога није вршена исплата.
 +
 +<style center>​**Члан 84.**</​style>​
 +
 +(1) Права по овом закону престају брачном другу ступањем у брак.
 +
 +(2) Права по овом закону престају брачном другу коме је одузето родитељско право према дјеци са којима користи породичну инвалиднину,​ изузев кад му је родитељско право одузето због болести,​ а ако му родитељско право буде враћено,​ брачни друг ће наставити коришћење права под условима прописаним овим законом.
 +
 +<style center>​**Члан 85.**</​style>​
 +
 +(1) Право на породичну инвалиднину по основу неспособности за рад може се признати само ако је та неспособност постојала у моменту испуњења услова ​ у смислу члана 79. ст. 3. и 4. овог закона.
 +
 +(2) Одредба става 1. овог члана не односи се на дјецу.
 +
 +(3) Кориснику породичне инвалиднине који је право на породичну инвалиднину стекао по основу неспособности за рад престаје право на породичну инвалиднину и остала права по овом закону даном заснивања радног односа,​ даном оснивања привредног друштва или самосталне радње, односно бављењем самосталном дјелатности,​ односно стицањем радне способности.
 +
 +<style center>​**Члан 86.**</​style>​
 +
 +Права по овом закону престају борцу, војном инвалиду,​ члану породице погинулог борца и члану породице умрлог војног инвалида ако је осуђен правоснажном судском пресудом због дјела предвиђених у члану 14. став 1. овог закона.
  
 ===== VII ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ===== ===== VII ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА =====
 +
 +<style center>​**Члан 87.**</​style>​
 +
 +(1) О статусу и правима по овом закону у првом степену рјешавају општински односно градски органи управе надлежни за послове борачко-инвалидске заштите,​ уколико законом није другачије одређено.
 +
 +(2) По жалби на рјешење органа из става 1. овог члана рјешава Министарство.
 +
 +(3) Жалба не одлаже извршење рјешења.
 +
 +(4) Ако жалбу уважи, Министарство ће укинути првостепено рјешење и само другачије ријешити ствар или вратити предмет првостепеном органу на поновни поступак.
 +
 +(5) Изузетно од одрeдбе става 4. овог члана, када истовремено рјешава по жалби и врши ревизију рјешења донесеног у смислу члана 99. став 4. овог закона,​ рјешења којим је странци повећан проценат инвалидитета односно утврђен већи обим права у смислу члана 102. овог закона и рјешења донесеног у смислу члана 103. овог закона,​ Министарство ће поништити првостепено рјешење и само другачије ријешити ствар или вратити предмет првостепеном органу на поновни поступак.
 +
 +<style center>​**Члан 88.**</​style>​
 +
 +(1) Чињеница ангажовања борца утврђује се само на основу увјерења Министарства одбране,​ односно Министарства унутрашњих послова за припаднике тог министарства,​ а одсуство из јединице по основу боловања само на основу налаза и мишљења надлежних војнољекарских комисија.
 +
 +(2) Чињеница да је рана, повреда или озљеда задобијена под околностима из чл. 2, 5, 7. и 11. овог закона утврђује се само писаним доказним средствима из времена када је рана, повреда или озљеда задобијена,​ односно ​ ревидираним увјерењем у смислу члана 127. овог закона.
 +
 +(3) Писаним доказним средством у смислу става 2. овог члана за утврђивање чињенице да је рана, повреда или озљеда задобијена под околностима из члана 2. овог закона сматра се и медицинска документација о њиховом лијечењу,​ најкасније годину дана од престанка тих околности.
 +
 +(4) Чињеница да је болест наступила под околностима из чл. 2, 5. и 7. овог закона утврђује се само на основу медицинске документације која потиче из времена службе у оружаним снагама и периода од 30 дана по отпуштању из оружаних снага.
 +
 +(5) Изузетно од одредбе става 4. овог члана, ако је борац био у заробљеништву,​ медицинска документација о болести не може бити старија од годину дана од дана отпуштања из оружаних снага, односно од дана престанка околности заробљеништва. ​  
 +
 +<style center>​**Члан 89.**</​style>​
 +
 +Чињеница да је лице од кога чланови породице изводе право по одредбама овог закона погинуло,​ умрло или нестало под околностима из чл. 2, 5, 7. и 11. овог закона утврђује се само писаним доказним средствима из времена кад је лице погинуло,​ умрло или нестало,​ односно ревидираним увјерењем у смислу члана 127. овог закона.
 +
 +<style center>​**Члан 90.**</​style>​
 +
 +(1) Околности из члана 2. ст. 1. до 3, члана 5. и члана 7. овог закона,​ под којима је лице задобило рану, повреду,​ или озљеду,​ односно под којима је лице погинуло,​ умрло или нестало,​ доказују се увјерењем које је издала надлежна војна јединица/​установа у вријеме кад су се те околности десиле или увјерењем Министарства из члана 91. овог закона.
 +
 +(2) Околности под којима је лице из члана 11. овог закона задобило рану, повреду,​ или озљеду,​ односно под којима је лице погинуло,​ умрло или нестало доказују се:
 +
 +а) за припаднике Министарства унутрашњих послова – увјерењем војне јединице/​установе или увјерењем Министарства унутрашњих послова издатим у вријеме кад су се те околности десиле или увјерењем Министарства из члана 91. овог закона,​\\
 +б) за припаднике цивилне заштите,​ службе осматрања и обавјештавања,​ раднике јединице везе Министарства одбране и за припаднике радне обавезе и јединица радне обавезе – увјерењем војне јединице/​установе или Министарства одбране издатим у вријеме кад су се те околности десиле или увјерењем Министарства из члана 91. овог закона.
 +
 +<style center>​**Члан 91.**</​style>​
 +
 +(1) Од дана преузимања одговарајућих евиденција,​ увјерење о дужини ангажовања борца издаје надлежни општински/​градски орган управе,​ на основу тих евиденција усаглашених са Министарством.
 +
 +(2) Изузетно од одредбе става 1. овог члана, увјерење о дужини војног ангажовања лица које нема држављанство Републике Српске издаје Министарство.
 +
 +(3) Министарство по службеној дужности врши контролу усаглашености евиденција из става 1. овог члана.
 +
 +(4) Увјерење о чињеницама из члана 88. став 2, члана 89. и члана 90. овог закона од дана преузимања одговарајућих евиденција издаје Министарство.
 +
 +(5) Министарство је надлежно за издавање увјерења о чињеницама из члана 88. став 2. и члана 89. овог закона,​ а за припаднике оружаних снага Републике Српске Крајине,​ само након проведеног поступка у смислу чл. 127. и 128. овог закона.
 +
 +<style center>​**Члан 92.**</​style>​
 +
 +(1) Војни инвалидитет,​ право на додатак за његу и помоћ, право на ортопедски додатак,​ као и чињеницу да је болест,​ односно смрт у узрочној вези са вршењем војне службе утврђује се на основу налаза,​ мишљења и оцјене надлежних љекарских комисија.
 +
 +(2) Надлежне љекарске комисије могу дати и оцјену способности за рад, ако је та способност услов за остваривање права по овом закону.
 +
 +<style center>​**Члан 93.**</​style>​
 +
 +Љекарску комисију која даје налаз и мишљење органу који у првом степену рјешава о правима по овом закону (првостепена љекарска комисија) чине три члана и три замјеника који морају бити љекари различитих специјалности.
 +
 +<style center>​**Члан 94.**</​style>​
 +
 +Љекарску комисију која даје налаз и мишљење органу који у другом степену рјешава о правима по овом закону (другостепена љекарска комисија) чини пет чланова и пет замјеника који морају бити љекари различитих специјалности.
 +
 +<style center>​**Члан 95.**</​style>​
 +
 +(1) Број љекарских комисија,​ њихов састав,​ сједиште и подручје рада утврђује министар.
 +
 +(2) Чланови љекарске комисије имају право на накнаду за рад, чију висину утврђује министар.
 +
 +(3) Министар доноси правилник којим се уређује начин рада љекарских комисија.
 +
 +<style center>​**Члан 96.**</​style>​
 +
 +(1) Вршење послова свих или појединих љекарских комисија из чл. 93. и 94. овог закона може се повјерити специјализованој здравственој установи која у потпуности испуњава услове за вршење тих послова.
 +
 +(2) Повјеравање послова у смислу става 1. овог члана врши се уговором,​ на основу писмене,​ елабориране понуде здравствене установе и сагласности министра здравља и социјалне заштите.
 +
 +<style center>​**Члан 97.**</​style>​
 +
 +(1) Ако лице неоправдано не приступи на преглед или на други начин онемогући да љекарска комисија из чл. 93. и 94. или медицинска установа из члана 96. овог закона да налаз, мишљење и оцјену,​ сматраће се да је одустало од захтјева,​ па ће се поступак обуставити,​ односно обуставиће се исплата мјесечних примања.
 +
 +(2) Лице коме је обустављена исплата примања у смислу става 1. овог члана нема право на неисплаћена примања,​ а исплата ће се наставити од дана када оно приступи на преглед,​ односно када омогући давање налаза,​ мишљења и оцјене.
 +
 +<style center>​**Члан 98.**</​style>​
 +
 +(1) Првостепена рјешења којим се признаје статус и право на мјесечно примање,​ изузев права на борачки додатак,​ подлијежу ревизији.
 +
 +(2) Министарство може вршити ревизију и рјешења која не подлијежу обавезној ревизији у смислу става 1. овог члана.
 +
 +(3) Ревизија не одлаже извршење рјешења,​ осим рјешења донесеног у смислу члана 99. став 4. овог закона,​ рјешења којим је странци повећан проценат инвалидитета,​ односно утврђен већи обим права у смислу члана 102. овог закона и рјешења донесеног у смислу члана 103. овог закона.
 +
 +(4) Ревизију врши Министарство.
 +
 +(5) Ако је против рјешења донесеног у првом степену изјављена жалба, о ревизији и жалби рјешава се истим рјешењем.
 +
 +(6) Ако против рјешења из ст. 1. и 2. овог члана није изјављена жалба, првостепени орган ће на захтјев Министарства рјешење доставити на ревизију,​ заједно са списима предмета.
 +
 +<style center>​**Члан 99.**</​style>​
 +
 +(1) У вршењу ревизије Министарство може дати сагласност на рјешење,​ може га измијенити,​ укинути и само ријешити ствар или вратити предмет првостепеном органу на поновни поступак.
 +
 +(2) Изузетно од става 1. овог члана, Министарство може поништити првостепено рјешење и само ријешити ствар или вратити предмет првостепеном органу на поновни поступак у случајевима из члана 98. став 3. овог закона,​ као и у случају када врши ревизију рјешења којим се странци признаје само статус у складу са овим законом.
 +
 +(3) Министарство ће у поступку ревизије измијенити,​ поништити или укинути првостепено рјешење и, по правилу,​ само ријешити ствар у корист или на штету странке ако утврди да су у првостепеном поступку непотпуно или погрешно утврђене чињенице или да се у поступку није водило рачуна о правилима поступка која би била од утицаја на рјешење ствари или утврди да су погрешно цијењени докази или да је из утврђених чињеница изведен погрешан закључак у погледу чињеничног стања или да је погрешно примијењен пропис на основу кога је ријешена ствар.
 +
 +(4) Првостепени орган чије је рјешење у поступку ревизије поништено или укинуто и враћено на поновни поступак доноси ново рјешење. Ново рјешење подлијеже ревизији у којој се испитује само да ли је у складу са разлозима због којих је раније првостепено рјешење поништено или укинуто.
 +
 +(5) У поступку ревизије,​ Министарство је дужно да прибави мишљење другостепене љекарске комисије кад је у питању утврђивање узрочно-посљедичне везе између болести и смрти, утврђивање инвалидитета по основу болести и утврђивање степена оштећења организма на основу кога се стиче право на додатак за његу и помоћ, а у осталим случајевима ако оцијени потребним.
 +
 +<style center>​**Члан 100.**</​style>​
 +
 +Против рјешења донесеног у поступку ревизије или у поступку по жалби којим је рјешење првостепеног органа поништено или укинуто и враћено на поновни поступак не може се водити управни спор.
 +
 +<style center>​**Члан 101.**</​style>​
 +
 +(1) Првостепени орган по службеној дужности покреће поступак за доношење новог рјешења о правима војног инвалида коме је проценат војног инвалидитета утврђен привремено,​ односно о правима корисника породичне инвалиднине којима је право на породичну инвалиднину утврђено привремено.
 +
 +(2) Рјешење из става 1. овог члана има правно дејство од првог дана наредног мјесеца по истеку важности рјешења којим су проценат војног инвалидитета,​ односно права на породичну инвалиднину утврђени привремено.
 +
 +<style center>​**Члан 102.**</​style>​
 +
 +(1) Ако код војног инвалида дође до погоршања стања у вези са утврђеним степеном војног инвалидитета,​ он може поднијети захтјев за утврђивање новог процента војног инвалидитета,​ али не прије истека три године од дана коначне оцјене љекарске комисије којом му је утврђен или потврђен постојећи проценат инвалидитета.
 +
 +(2) Изузетно од одредбе става 1. овог члана, захтјев за утврђивање новог процента војног инвалидитета може се поднијети и прије истека рока од три године ако код војног инвалида настане неко од сљедећих тјелесних оштећења у вези са војним инвалидитетом:​ хируршко одстрањење органа,​ хируршки захват са тежим посљедицама на виталним органима,​ декомпензација срца, јетре, плућа, бубрега,​ панкреаса,​ парализа нерава,​ активна туберкулоза,​ као и губитак или тешко оштећење парног органа.
 +
 +(3) Захтјев за утврђивање новог процента у смислу става 1. овог члана не може се поднијети уколико је војни инвалидитет утврђен на основу болести из члана 40. став 4. овог закона.
 +
 +<style center>​**Члан 103.**</​style>​
 +
 +(1) Поступак за рјешавање о статусу и правима по овом закону,​ окончан рјешењем против кога нема редовног правног средства у управном поступку,​ може се обновити и по истеку рокова за обнову поступка предвиђених прописом којим се регулише управни поступак.
 +
 +(2) Ако је приједлог за обнову поступка поднесен у року од пет година од дана достављања рјешења странци,​ у поступку обнове примјењују се прописи који су важили у вријеме доношења рјешења,​ а ако је приједлог поднесен по истеку тог рока, у поступку обнове примјењују се прописи који важе у вријеме подношења приједлога за обнову поступка.
 +
 +(3) Права утврђена рјешењем донесеним у обновљеном поступку припадају од првог дана наредног мјесеца од дана подношења приједлога за обнову поступка.
 +
 +<style center>​**Члан 104.**</​style>​
 +
 +(1) Коначно рјешење о статусу и правима по овом закону може се укинути по праву надзора и по истеку рока предвиђеног прописом којим се регулише управни поступак,​ ако је њиме очигледно повријеђен закон у корист појединца,​ а на штету Републике Српске.
 +
 +(2) Коначно рјешење у управном поступку којим је појединцу утврђен статус,​ односно новчано примање на које није имао право или му је утврђено новчано примање у већем износу од износа који му припада,​ може се по службеној дужности у свако доба огласити ништавим,​ дјелимично или у цијелости.
 +
 +<style center>​**Члан 105.**</​style>​
 +
 +Мјесечна примања по овом закону могу бити предмет извршења у складу са законом.
 +
 +<style center>​**Члан 106.**</​style>​
 +
 +Доспјели а неисплаћени износи новчаних примања по овом закону могу се насљеђивати.
 +
 +<style center>​**Члан 107.**</​style>​
 +
 +У поступку за остваривање права по овом закону примјењују се одредбе закона којим се регулише управни ​ поступак,​ ако овим законом није другачије одређено.
 +
 +<style center>​**Члан 108.**</​style>​
 +
 +(1) Рјешење којим је признато право на мјесечна и друга примања по овом закону извршава се по службеној дужности.
 +
 +(2) Првостепени орган извршава рјешење из става 1. овог члана и води евиденцију о корисницима и извршеним исплатама.
 +
 +(3) Уколико наступи разлог због којег престаје право утврђено рјешењем из става 1. овог члана, исплата се врши закључно са мјесецом (за мјесечна примања),​ односно годином (за годишња примања) када је настао разлог за престанак права.
 +
 +(4) Изузетно од одредбе става 3. овог члана, ​ борац који стекне право на мјесечни борачки додатак нема право на исплату годишњег борачког додатка за годину у којој је стекао то право.
 +
 +(5) За кориснике права са пребивалиштем у иностранству,​ рјешење из става 1. овог члана извршава орган код кога се корисник води у евиденцији по одобрењу Министарства.
 +
 +<style center>​**Члан 109.**</​style>​
 +
 +(1) Трошкове органа у поступку за остваривање статуса и права по овом закону сноси орган који води поступак.
 +
 +(2) Министар одређује органе мјесно надлежне за рјешавање о правима по овом закону по захтјевима странаца,​ односно лица која немају пребивалиште у Републици Српској.
 +
 +<style center>​**Члан 110.**</​style>​
 +
 +У поступку остваривања права по овом закону не плаћа се такса у складу са посебним прописима.
 +
 +<style center>​**Члан 111.**</​style>​
 +
 +(1) Министарство води јединствену матичну евиденцију корисника права по овом закону.
 +
 +(2) Министар правилником утврђује садржај и начин вођења евиденције корисника,​ као и образац евиденције.
 +
 +(3) Јединствена матична евиденција корисника права по овом закону према садржају и начину вођења мора бити усклађена са јединственом базом података,​ успостављеном на основу закона којим се прописује јединствено уређивање права на готовинску накнаду.
  
 ===== VIII НАКНАДА ШТЕТЕ ===== ===== VIII НАКНАДА ШТЕТЕ =====
 +
 +<style center>​**Члан 112.**</​style>​
 +
 +(1) Лице коме је исплаћено новчано примање по овом закону на које није имало право дужно је да врати примљени износ:
 +
 +а) ако је на основу нетачних података за које је знало или морало знати да су нетачни или је на други противправни начин остварило новчано примање које му не припада или је очигледном грешком надлежног органа остварило новчано примање у већем износу него што му припада,​\\
 +б) ако је остварило новчано примање због тога што није пријавило настале промјене које утичу на обим, губитак или престанак права, а знало је или је морало знати за те промјене и\\
 +в) ако је примило новчани износ већи од износа који му је одређен рјешењем.
 +
 +(2) Потраживање према лицу из става 1. овог члана застаријева истеком рока одређеног законом којим се уређује застарјелост потраживања за односну врсту потраживања,​ у смислу закона којим се уређују облигациони односи.
 +
 +(3) Рок из става 1. овог члана почиње од дана коначности рјешења којим је утврђено да странци не припада исплаћено новчано примање или да јој припада у мањем обиму (став 1. т. а) и б), односно од дана када је извршена посљедња неправилна исплата (став 1. тачка в).
 +
 +(4) Лице из става 1. овог члана дужно је да врати новчано примање највише у износу примљеном за посљедње три године,​ рачунајући од посљедње исплате на коју није имало право.
 +
 +<style center>​**Члан 113.**</​style>​
 +
 +(1) Органи надлежни за рјешавање о правима по овом закону по службеној дужности надзиру и контролишу појаве из члана 112. овог закона.
 +
 +(2) Рјешење којим се странка обавезује да врати неосновано примљена средства доноси првостепени орган мјесно надлежан да рјешава о главној ствари.
 +
 +(3) Против рјешења из става 2. овог члана странка има право жалбе.
 +
 +<style center>​**Члан 114.**</​style>​
 +
 +(1) Ако је лице из члана 112. овог закона и даље корисник новчаног примања по овом закону,​ административно извршење коначног рјешења о накнади штете врши се у висини од једне половине до пуног износа новчаног примања и без његове сагласности.
 +
 +(2) Ако лице из члана 112. овог закона није корисник права по овом закону,​ извршење се спроводи у складу са Законом о извршном поступку.
 +
 +<style center>​**Члан 115.**</​style>​
 +
 +Првостепени орган је дужан да у року који је одредило Министарство достави списе предмета због предузимања радњи у судском поступку.
  
 ===== IX ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПРАВА ===== ===== IX ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПРАВА =====
 +
 +<style center>​**Члан 116.**</​style>​
 +
 +(1) Средства потребна за остваривање и коришћење права прописаних овим законом обезбјеђују се у буџету Републике Српске.
 +
 +(2) Исплата примања предвиђених овим законом извршаваће се на основу планираних средстава у буџету Републике Српске за фискалну годину.
 +
 +<style center>​**Члан 117.**</​style>​
 +
 +(1) Средства за здравствено осигурање и средства за накнаду трошкова личног учешћа у остваривању здравствене заштите по овом закону обезбјеђују се из буџета Републике Српске.
 +
 +(2) Основица и стопа за обрачун доприноса за здравствено осигурање корисника по овом закону утврђује се у складу са Законом о доприносима.
 +
 +<style center>​**Члан 118.**</​style>​
 +
 +(1) Трошкови који произлазе из извршавања обавеза Републике за  остваривање права по овом закону обезбјеђују се у буџету Републике Српске.
 +
 +(2) Трошкови у смислу става 1. овог члана су:
 +
 +а) средства на име накнада банкама,​ односно организацији поштанског саобраћаја за услуге за извршене исплате новчаних примања,​\\
 +б) трошкови медицинских испитивања извршених по упутама надлежних љекарских комисија и\\
 +в) новчане накнаде за рад тих комисија.
  
 ===== X НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ЗАКОНА ===== ===== X НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ЗАКОНА =====
 +
 +<style center>​**Члан 119.**</​style>​
 +
 +(1) Министарство врши надзор над радом првостепених органа у спровођењу овог закона и прописа донесених на основу њега.
 +
 +(2) Надзор из претходног става врше овлашћени радници Министарства који имају овлашћења да:
 +
 +а) оцјењују законитост управних радњи првостепених органа,​ предузетих за спровођење овог закона,​\\
 +б) нареде предузимање одговарајућих мјера и радњи ради отклањања утврђених недостатака или неправилности у раду надлежних органа управе у спровођењу овог закона у року који одреде,​\\
 +в) упозоре на неизвршавање послова у управној ствари из дјелокруга овог закона и одреде рок за извршавање тих послова,​\\
 +г) забране обављање управних радњи које су предузете супротно одредбама овог закона,​\\
 +д) поднесу пријаву надлежном органу за учињено кривично дјело и поднесу захтјев за покретање прекршајног поступка ако утврде да је у управном поступку или рјешавању управне ствари повријеђен овај закон радњама или нечињењем које има обиљежје кривичног дјела, односно прекршаја,​\\
 +ђ) наложе да се предмет пошаље Министарству у циљу контроле законитости рјешења и\\
 +е) донесу рјешење о накнади штете настале намјером или крајњом непажњом одговорног лица у првостепеном органу,​ чиме је омогућено да странка оствари новчано примање на које није имала право.
 +
 +<style center>​**Члан 120.**</​style>​
 +
 +(1) Мјере и радње из члана 119. овог закона ​ предузимају се рјешењем.
 +
 +(2) Против рјешења из става 1. овог члана може се поднијети приговор министру.
 +
 +<style center>​**Члан 121.**</​style>​
 +
 +(1) Орган над којим се врши надзор дужан је да омогући овлашћеном лицу несметан приступ и да стави на увид управне предмете и списе, односно да податке потребне за вршење надзора.
 +
 +(2) О извршеном надзору саставља се записник у току вршења надзора.
 +
 +(3) Записник се уручује,​ односно доставља органу управе над којим је извршен надзор,​ најкасније у року од три дана од дана извршеног надзора.
 +
 +(4) Орган над којим је извршен надзор дужан је у року ​ од три дана од дана истека рока за извршење наложених мјера писмено обавијестити Министарство да ли су мјере извршене.
 +
 +<style center>​**Члан 122.**</​style>​
 +
 +(1) Надзор над спровођењем одредаба чл. 36, 54, 57, 58, 59, 73, 77. и 78. овог закона врше надлежне инспекције у складу са  законом којим се уређује обављање инспекцијског надзора ​ и посебним прописима за сваку поједину област.
 +
 +(2) Ако у вршењу надзора над спровођењем одредаба чл. 36, 54. и 73. инспектор утврди да није поштована предност у запошљавању,​ поништиће одлуку о пријему у радни однос. ​
 +
 +<style center>​**Члан 123.**</​style>​
 +
 +(1) Првостепени органи дужни су да на захтјев Министарства поднесу извјештај о спровођењу овог закона и прописа донесених на основу њега.
 +
 +(2) Министарство даје првостепеним органима надлежним за борачко-инвалидску заштиту обавезне инструкције за извршавање послова за које су овлашћени овим законом.
  
 ===== XI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ ===== ===== XI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ =====
 +
 +<style center>​**Члан 124.**</​style>​
 +
 +(1) Првостепени орган казниће се за прекршај новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ:
 +
 +а) ако у року не достави Министарству рјешење на ревизију (члан 98. став 6),\\
 +б) ако изврши рјешење прије ревизије (члан 98. став 3),\\
 +в) ако благовремено не покрене поступак по службеној дужности за доношење новог рјешења о праву војног инвалида,​ односно члана породице погинулог борца коме је право признато привремено (члан 101),\\
 +г) ако не донесе у року рјешење о превођењу (члан 126),\\
 +д) ако не поступи по коначном рјешењу Министарства,​ односно ако не изврши то рјешење у року од 30 дана од дана пријема рјешења,​\\
 +ђ) ако не достави списе предмета ради одговора на тужбу или предузимања друге радње у судском поступку,​ у року који одреди Министарство (члан 115),\\
 +е) ако у остављеном року не поступи по акту Министарства којим је наложено извршавање одређене радње,​\\
 +ж) ако у остављеном року не поступи по налогу Министарства у поступку усаглашавања евиденција (члан 91),\\
 +з) ако у року од 15 дана од дана пријема акта не усагласи евиденцију са рјешењем,​ односно увјерењем Министарства (чл. 127. и 128) и\\
 +и) ако у прописаном року не обнови поступак о статусу и правима странке (члан 127. став 6).
 +
 +(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у првостепеном органу новчаном казном од 500 КМ до 1.000 КМ.
 +
 +(3) Правно лице, републички орган, орган јединице локалне самопуправе и јавна установа казниће се за прекршај новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ:
 +
 +а) ако не поштује предност у запошљавању бораца,​ ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца (чл. 36, 54. и 73),\\
 +б) ако у складу са стандардним правилима не обезбиједи одговарајућа архитектонска рјешења прилагођена за улазак војних инвалида која користе ортопедска и друга помагала (члан 57. став 1),\\
 +в) ако војним инвалидима која користе ортопедска и друга помагала не обезбиједи посебно обиљежен простор за паркирање возила (члан 57. став 2),\\
 +г) ако не поштују предност приликом пружања услуга из своје надлежности ратним војним инвалидима и родитељима,​ односно усвојиоцима ​ погинулог борца (чл. 58. и 78) и\\
 +д) ако не поштују предност дјеце ратних војних инвалида од I до VI категорије и дјеце погинулих бораца приликом уписа у средње школе или факултете,​ као и приликом додјељивања стипендија за школовање,​ односно приликом смјештаја у ђачке или студентске домове (чл. 59. и 77).
 +
 +(4) За прекршај из става 3. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу, републичком органу,​ органу јединице локалне самоуправе и јавној установи новчаном казном од 500 KM до 1.000 КМ.
  
 ===== XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ===== ===== XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ =====
Штампање