Добро дошли на Српску енциклопедију

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Обе стране последње ревизије Претходна ревизија
закон_о_заштити_од_клевете_2001 [2019/09/12 19:48]
жељко_тодоровић
закон_о_заштити_од_клевете_2001 [2019/09/13 20:32] (тренутно)
жељко_тодоровић Завршено
Линија 86: Линија 86:
  
 <style center>​**Члан 10.**</​style>​ <style center>​**Члан 10.**</​style>​
 +
 +1. Новинар,​ као и свако друго физичко лице које је редовно или професионално укључено у новинарски посао тражења,​ примања или саопштавања информација јавности,​ који је добио информацију од поверљивог извора није дужан саопштити извор информације. Ово право укључује право да не открије било који докуменат који би могао да разоткрије идентитет извора,​ нарочито укључујући:​ усмене,​ писане,​ аудио, визуелне или електронске материјале. Ни под каквим околностима право на неоткривање идентитета поверљивог извора није ограничено контекстом поступка у смислу овог закона.
 +
 +2. Право на неоткривање идентитета поверљивог извора односи се на свако друго физичко лице које учествује у поступку у складу са овим законом,​ а које као резултат свог професионалног односа са новинаром или другим лицем из става 1. овог члана, сазна идентитет поверљивог извора информације.
  
 ===== НАКНАДА ШТЕТЕ ===== ===== НАКНАДА ШТЕТЕ =====
  
 <style center>​**Члан 11.**</​style>​ <style center>​**Члан 11.**</​style>​
 +
 +1. Накнада штете врши се искључиво са намером надокнаде штете нанесене угледу оштећеног,​ а та надокнада мора бити пропорционална проузрокованој штети. При утврђивању накнаде штете, суд узима у обзир све околности случаја,​ нарочито укључујући све подузете мере да би се ублажила проузрокована штета, као што су: објављивање исправке,​ опозивање изјаве или извињење,​ чињеницу да ли је штетник стекао новчану корист учињеним изношењем или проношењем изражавања,​ или чињеницу да би износ додељене штете могао имати за последицу велике материјалне потешкоће или банкрот штетника.
 +
 +2. Суд не може донети мере о забрани или ограничавању изношењa и проношењa изражавања пре првог објављивања тог изражавања.
 +
 +3. Привремене судске мере о забрани проношења изражавања или забрани даљњег проношења могу бити одређене само када оштећени може учинити сасвим вероватним да је изражавање изазвало штету оштећеном и да ће оштећени трпети непоправљиву штету као резултат проношења или даљњег проношења изражавања. Стална судска мера о забрани проношења изражавања или забрани даљњег проношења може се примењивати само на посебно изражавање/​изражавања,​ односно изражавања за која је утврђено да су незаконита,​ као и на посебно лице/​лица за које је утврђено да је одговорно за изношење или проношење изражавања.
  
 ===== РОКОВИ ЗАСТАРЕЛОСТИ ===== ===== РОКОВИ ЗАСТАРЕЛОСТИ =====
  
 <style center>​**Члан 12.**</​style>​ <style center>​**Члан 12.**</​style>​
 +
 +1. Рок за подношење тужбе у смислу закона је три месеца од дана када је тужилац сазнао или могао сазнати за изражавање и идентитет особе која је проузроковала штету и ни у ком случају се не може продужити након једне године,​ од дана када је изражавање изнесено трећем лицу.
 +
 +2. Ако тужилац умре након почетка,​ али пре окончања поступка његов наследник првог степена може да настави поступак у име умрлог,​ ако се наследник обрати суду у року од три месеца од дана смрти тужиоца и изјави да жели да настави поступак.
  
 ===== ОДНОС ОВОГ ЗАКОНА ПРЕМА ДРУГИМ ЗАКОНИМА ===== ===== ОДНОС ОВОГ ЗАКОНА ПРЕМА ДРУГИМ ЗАКОНИМА =====
  
 <style center>​**Члан 13.**</​style>​ <style center>​**Члан 13.**</​style>​
 +
 +Овај закон је leх specialis у односу на све друге законе. За све што није регулисано овим законом примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима,​ Закона о извршном поступку и Закона о парничном поступку који су на снази у Републици Српској.
  
 ===== ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ===== ===== ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ =====
  
 <style center>​**Члан 14.**</​style>​ <style center>​**Члан 14.**</​style>​
 +
 +1. Даном ступања на снагу овог закона,​ кривични поступак започет за дела из чл. 174. до 182. Кривичног законика Републике Српске,​ а није окончан до дана ступања на снагу овог закона,​ ће се обуставити.
 +
 +2. Кривичне санкције изречене правоснажном пресудом за дела из члана 174. до 182. Кривичног законика Републике Српске даном ступања на снагу овог закона,​ неће се извршити.
 +
 +3. Сви заинтересовани тужиоци имају право да у року од три месеца од дана обустављања кривичног поступка и обустављања извршења кривичне санкције,​ поднесу тужбу у смислу овог закона,​ под условом да таква тужба испуњава све остале услове који су садржани у овом закону.
 +
 +4. Поступак за све парничне тужбе на територији Републике Српске које нису решене до дана ступања на снагу овог закона наставиће се и окончати у складу са законом на основу којег је и започет.
  
 ===== СТУПАЊЕ НА СНАГУ ===== ===== СТУПАЊЕ НА СНАГУ =====
Штампање