Добро дошли на Српску енциклопедију

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

закон_о_заштити_жртава_ратне_тортуре_2018 [2019/05/26 19:39]
жељко_тодоровић Нови текст
закон_о_заштити_жртава_ратне_тортуре_2018 [2019/05/26 19:49] (тренутно)
жељко_тодоровић
Линија 28: Линија 28:
 Према облику тортуре,​ жртва тортуре у смислу овог закона је: Према облику тортуре,​ жртва тортуре у смислу овог закона је:
  
-1) лице које је незаконито било лишено слободе,​ затворено или му је била ограничена слобода кретања у било којем затвореном или отвореном простору који је служио за ту сврху – логор, затвор,​ сабирни центар,​ кућни затвор,​ те друга мјеста затварања (у даљем тексту:​ логораш),​ +1) лице које је незаконито било лишено слободе,​ затворено или му је била ограничена слобода кретања у било којем затвореном или отвореном простору који је служио за ту сврху – логор, затвор,​ сабирни центар,​ кућни затвор,​ те друга мјеста затварања (у даљем тексту:​ логораш),​\\ 
-2) лице над којим је против његове воље извршено силовање или било који облик сексуалног злостављања (у даљем тексту:​ жртва сексуалног насиља),​+2) лице над којим је против његове воље извршено силовање или било који облик сексуалног злостављања (у даљем тексту:​ жртва сексуалног насиља),​\\
 3) лице које је било изложено било којем другом облику тортуре у складу са чланом 3. овог закона. 3) лице које је било изложено било којем другом облику тортуре у складу са чланом 3. овог закона.
  
Линија 36: Линија 36:
 (1) Статус жртве тортуре и права у складу са овим законом може остварити лице које је: (1) Статус жртве тортуре и права у складу са овим законом може остварити лице које је:
  
-1) држављанин Босне и Херцеговине који има пребивалиште на територији Републике Српске или Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине,​ +1) држављанин Босне и Херцеговине који има пребивалиште на територији Републике Српске или Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине,​\\ 
-2) држављанин Босне и Херцеговине који се вратио послије 19. јуна 1996. године из Републике Српске у пријератно мјесто пребивалишта у Федерацији Босне и Херцеговине (у даљем тексту:​ Федерација БиХ), уколико није остварило статус и права по прописима Федерације БиХ,+2) држављанин Босне и Херцеговине који се вратио послије 19. јуна 1996. године из Републике Српске у пријератно мјесто пребивалишта у Федерацији Босне и Херцеговине (у даљем тексту:​ Федерација БиХ), уколико није остварило статус и права по прописима Федерације БиХ,\\
 3) држављанин Босне и Херцеговине који борави у иностранству,​ али је непосредно прије одласка у иностранство имао пребивалиште,​ односно боравак на територији Републике Српске или Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. 3) држављанин Босне и Херцеговине који борави у иностранству,​ али је непосредно прије одласка у иностранство имао пребивалиште,​ односно боравак на територији Републике Српске или Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
  
Линија 50: Линија 50:
 Лице са утврђеним статусом жртве тортуре по овом закону може да оствари сљедећа права: Лице са утврђеним статусом жртве тортуре по овом закону може да оствари сљедећа права:
  
-1) право на мјесечно новчано примање,​ +1) право на мјесечно новчано примање,​\\ 
-2) право на здравствено осигурање,​ +2) право на здравствено осигурање,​\\ 
-3) право на ослобађање од трошкова личног учешћа у коришћењу здравствене заштите, ​ односно партиципације,​  +3) право на ослобађање од трошкова личног учешћа у коришћењу здравствене заштите,​ односно партиципације,​\\ 
-4) право на бањску рехабилитацију,​+4) право на бањску рехабилитацију,​\\
 5) подстицај за запошљавање и самозапошљавање. 5) подстицај за запошљавање и самозапошљавање.
  
Линија 60: Линија 60:
 Лице са утврђеним статусом жртве тортуре може остварити и: Лице са утврђеним статусом жртве тортуре може остварити и:
  
-1) право на рехабилитацију које се кроз заштиту менталног и физичког здравља обезбјеђује ​ цивилним жртвама ​ рата у складу са прописом из области здравствене заштите,​ +1) право на рехабилитацију које се кроз заштиту менталног и физичког здравља обезбјеђује цивилним жртвама рата у складу са прописом из области здравствене заштите,​\\ 
-2) права из социјалне заштите, ​ у складу са прописом из области социјалне заштите,​ +2) права из социјалне заштите,​ у складу са прописом из области социјалне заштите,​\\ 
-3) право на бесплатну правну помоћ које се према пропису из области пружања бесплатне правне помоћи обезбјеђује лицима под међународном заштитом,​ у складу са међународним стандардом,​ +3) право на бесплатну правну помоћ које се према пропису из области пружања бесплатне правне помоћи обезбјеђује лицима под међународном заштитом,​ у складу са међународним стандардом,​\\ 
-4) право на ослобађање од плаћања судских такса, у складу са прописом из области ​ судских такса,+4) право на ослобађање од плаћања судских такса, у складу са прописом из области судских такса,\\
 5) право на ослобађање од плаћања административних такса приликом остваривања права на мјесечна примања по овом закону као облику социјалне заштите,​ у складу са прописoм из области административних такса. 5) право на ослобађање од плаћања административних такса приликом остваривања права на мјесечна примања по овом закону као облику социјалне заштите,​ у складу са прописoм из области административних такса.
  
Линија 70: Линија 70:
 (1) Мјесечно новчано примање жртава тортуре утврђује се у висини која је прописом из области заштите цивилних жртава рата прописана за одређену групу цивилних жртава рата, и то: (1) Мјесечно новчано примање жртава тортуре утврђује се у висини која је прописом из области заштите цивилних жртава рата прописана за одређену групу цивилних жртава рата, и то:
  
-1) за жртву тортуре из члана 4. т. 1) и 3) овог закона која је у вријеме доживљене тортуре била малољетна и има утврђено тјелесно оштећење од 20% до 60% износ примања је у висини цивилне инвалиднине шесте групе, а ако је тјелесно оштећење веће од 60% – износ примања је у висини цивилне инвалиднине која је прописана за утврђену групу, односно проценат инвалидитета,​ +1) за жртву тортуре из члана 4. т. 1) и 3) овог закона која је у вријеме доживљене тортуре била малољетна и има утврђено тјелесно оштећење од 20% до 60% износ примања је у висини цивилне инвалиднине шесте групе, а ако је тјелесно оштећење веће од 60% – износ примања је у висини цивилне инвалиднине која је прописана за утврђену групу, односно проценат инвалидитета,​\\ 
-2) за жртву сексуалног насиља претрпљеног за вријеме заробљеништва износ примања је у висини прописане цивилне инвалиднине четврте групе,+2) за жртву сексуалног насиља претрпљеног за вријеме заробљеништва износ примања је у висини прописане цивилне инвалиднине четврте групе,\\
 3) за остале жртве сексуалног насиља износ примања је у висини прописане цивилне инвалиднине шесте групе. 3) за остале жртве сексуалног насиља износ примања је у висини прописане цивилне инвалиднине шесте групе.
  
 (2) Мјесечно новчано примање за жртву сексуалног насиља у висини прописане цивилне инвалиднине друге групе утврђује се у сљедећим случајевима:​ (2) Мјесечно новчано примање за жртву сексуалног насиља у висини прописане цивилне инвалиднине друге групе утврђује се у сљедећим случајевима:​
  
-1) присилне трудноће настале као посљедица сексуалног насиља,​ +1) присилне трудноће настале као посљедица сексуалног насиља,​\\ 
-2) присилно изазваног побачаја као посљедица сексуалног насиља,​ +2) присилно изазваног побачаја као посљедица сексуалног насиља,​\\ 
-3) рођења дјетета због присилне трудноће настале као посљедица сексуалног насиља,​+3) рођења дјетета због присилне трудноће настале као посљедица сексуалног насиља,​\\
 4) сексуалног насиља почињеног према малољетном лицу. 4) сексуалног насиља почињеног према малољетном лицу.
  
Линија 235: Линија 235:
 (1) Лице коме је исплаћено новчано примање по овом закону на које није имало право дужно је да врати примљени износ: (1) Лице коме је исплаћено новчано примање по овом закону на које није имало право дужно је да врати примљени износ:
  
-1) ако је на основу нетачних података за које је знало или морало знати да су нетачни или је на други противправни начин остварило новчано примање које му не припада,​ или је очигледном грешком надлежног органа остварило новчано примање у већем износу него што му припада,​ +1) ако је на основу нетачних података за које је знало или морало знати да су нетачни или је на други противправни начин остварило новчано примање које му не припада,​ или је очигледном грешком надлежног органа остварило новчано примање у већем износу него што му припада,​\\ 
-2) ако је остварило новчано примање због тога што није пријавило настале промјене које утичу на обим и престанак права, а знало је или је морало знати за те промјене,​+2) ако је остварило новчано примање због тога што није пријавило настале промјене које утичу на обим и престанак права, а знало је или је морало знати за те промјене,​\\
 3) ако је примило износ већи од износа који му је одређен рјешењем. 3) ако је примило износ већи од износа који му је одређен рјешењем.
  
Линија 279: Линија 279:
 (1) Првостепени органи дужни су да на захтјев Министарства:​ (1) Првостепени органи дужни су да на захтјев Министарства:​
  
-1) поднесу извјештај о спровођењу овог закона и прописа донесених на основу њега,+1) поднесу извјештај о спровођењу овог закона и прописа донесених на основу њега,\\
 2) доставе рјешење на ревизију Министарству,​ у року који Министарство одреди. 2) доставе рјешење на ревизију Министарству,​ у року који Министарство одреди.
  
Линија 288: Линија 288:
 (1) Првостепени орган казниће се за прекршај новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ: (1) Првостепени орган казниће се за прекршај новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ:
  
-1) ако у року које одреди Министарство не достави рјешење на ревизију,​  +1) ако у року које одреди Министарство не достави рјешење на ревизију,​\\ 
-2) ако не поступи по коначном рјешењу Министарства,​ односно ако не изврши то рјешење у року од 30 дана од дана пријема рјешења,​ +2) ако не поступи по коначном рјешењу Министарства,​ односно ако не изврши то рјешење у року од 30 дана од дана пријема рјешења,​\\ 
-3) ако не достави списе предмета ради одговора на тужбу или предузимања друге радње у судском поступку,​ у року који одреди Министарство,​+3) ако не достави списе предмета ради одговора на тужбу или предузимања друге радње у судском поступку,​ у року који одреди Министарство,​\\
 4) ако у остављеном року не поступи по акту Министарства којим је наложено извршавање одређене радње у вези са извршавањем овог закона. 4) ако у остављеном року не поступи по акту Министарства којим је наложено извршавање одређене радње у вези са извршавањем овог закона.
  
Штампање