Корисничке алатке

Алатке сајта


врховни_касациони_суд_републике_србије

Врховни касациони суд Републике Србије

Врховни касациони суд Републике Србије (ВКС), највиши суд у Србији.

Седиште Суда је у Београду.

Надлежност

Врховни касациони суд је непосредно виши суд за Привредни апелациони суд, Прекршајни апелациони суд, Управни суд и апелационе судове.

Врховни касациони суд одлучује о ванредним правним средствима изјављеним на одлуке судова Републике Србије и у другим стварима одређеним законом. Он одлучује о сукобу надлежности између судова, ако за одлучивање није надлежан други суд, као и о преношењу надлежности судова ради лакшег вођења поступка или других важних разлога.

Врховни касациони суд има и надлежност изван суђења: утврђује начелне правне ставове ради јединствене судске примене права, разматра примену закона и других прописа и рад судова, именује судије Уставног суда Републике Србије, даје мишљење о кандидату за председника Врховног касационог суда и врши друге надлежности одређене законом.1)

Врховни касациони суд има и надлежност у заштити права на суђење у разумном року.2)

Председник

На челу Врховног касационог суда се налази председник. Он је истовремено председник Високог савета судства.3)

Председника Врховног касационог суда, на предлог Високог савета судства, по прибављеном мишљењу опште седнице Врховног касационог суда и надлежног одбора Народне скупштине, бира Народна скупштина Републике Србије. Бира се на период од пет година и не може бити поново биран.

Председнику Врховног касационог суда престаје функција пре истека времена на које је изабран на његов захтев, наступањем законом прописаних услова за престанак судијске функције или разрешењем из законом прописаних разлога за разрешење председника суда. Одлуку о престанку функције председника Врховног касационог суда доноси Народна скупштина Републике Србије, у складу са законом, при чему одлуку о разрешењу доноси на предлог Високог савета судства.4)

Организација

Судска функција у Врховном касационом суду се врши у оквиру судских већа,5) судских одељења и Опште седнице Врховног касационог суда. Постоји и Колегијум као саветодавно тело председника. Судска одељења су: Кривично одељење, Грађанско одељење, Одељење за заштиту права на суђење у разумном року и Одељење судске праксе.6)

Општа седница Врховног касационог суда: усваја начелне правне ставове, разматра примену закона и других прописа и рад судова, именује судије Уставног суда, даје мишљење о кандидату за председника Врховног касационог суда, доноси Пословник о уређењу и раду Врховног касационог суда и врши друге послове одређене законом и пословником. Општа седница разматра и остала питања из делокруга седнице свих судија.

Општу седницу чине председник и судије Врховног касационог суда. За пуноважно одлучивање на Општој седници потребно је учешће већине судија од укупног броја судија. Одлуке се доносе већином гласова присутних судија. Општу седницу сазива председник суда, по потреби, односно на захтев судског одељења или најмање трећине свих судија. Општом седницом руководи председник Врховног касационог суда.7)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Чланови 30. и 31. Закона о уређењу судова („Службени гласник Републике Србије“, број 116/08)
3)
Члан 6. Закона о Високом савету судства („Службени гласник Републике Србије“, број 116/08)
4)
Члан 144. Устава Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 98/06)
5)
Ако законом није друкчије одређено, Врховни касациони суд о правним средствима одлучује у већу од троје судија.
6)
Чланови 4, 5. и 24. Пословника о уређењу и раду Врховног касационог суда („Службени гласник Републике Србије“, бр. 37/10 и 51/14)
7)
Чланови 44, 46. и 47. Закона о уређењу судова
врховни_касациони_суд_републике_србије.txt · Последњи пут мењано: 2021/07/09 14:18