Корисничке алатке

Алатке сајта


високи_савет_судства

Високи савет судства

Високи савет судства (ВСС), независан и самосталан орган који обезбеђује и гарантује независност и самосталност судова и судија у Србији.

Он остварује сарадњу са Државним већем тужилаца, државним и другим органима и организацијама, судским саветима других држава и међународним организацијама.

Надлежности

Високи савет судства:1)

 • бира судије за трајно обављање судијске функције;
 • одлучује о престанку судијске функције;
 • предлаже Народној скупштини кандидате за избор судија приликом првог избора на судијску функцију;
 • предлаже Народној скупштини избор и разрешење председника Врховног касационог суда и председника суда;
 • предлаже Врховном касационом суду кандидате за судије Уставног суда;
 • именује судије поротнике;
 • одлучује о премештају, упућивању и приговору о удаљењу судија;
 • одлучује о неспојивости вршења других служби и послова са судијском функцијом;
 • одлучује у поступку вредновања рада судија и председника суда;
 • одређује састав, трајање и престанак мандата чланова дисциплинских органа, именује чланове дисциплинских органа и уређује начин рада и одлучивања у дисциплинским органима;
 • одлучује о правним лековима у дисциплинском поступку;
 • даје сагласност на програм сталне обуке за судије и запослене у судовима и врши надзор над његовим спровођењем;
 • утврђује програм почетне обуке за судије;
 • доноси Етички кодекс;
 • одређује број судија и судија поротника за сваки суд;
 • обавља послове правосудне управе из своје надлежности;
 • одлучује о питањима имунитета судија и чланова Високог савета судства;
 • предлаже обим и структуру буџетских средстава неопходних за рад судова за текуће расходе и врши надзор над њиховим трошењем, у складу са законом;
 • одлучује о приговорима у поступку избора за чланове Високог савета судства из реда судија;
 • образује своја радна тела и сталне и повремене комисије и врши избор њихових чланова;
 • даје мишљење о изменама постојећих или доношењу нових закона који уређују положај судија, организацију и поступање судова, као и других системских закона које судови примењују или су од значаја за обављање судијске функције;
 • одлучује о постојању услова за накнаду штете због незаконитог и неправилног рада судије;
 • подноси годишњи извештај о свом раду Народној скупштини;
 • обавља послова у вези са спровођењем Националне стратегије реформе правосуђа из своје надлежности;
 • обавештава јавност о свом раду;
 • сарађује са судским саветима других држава и међународним организацијама;
 • доноси акте предвиђене законом;
 • обавља и друге послове одређене законом.

Стална радна тела Високог савета судства су: Комисија за вредновање рада судија и председника судова, Изборна комисија и дисциплински органи.

Састав

Високи савет судства има 11 чланова. Чланови су председник Врховног касационог суда, министар надлежан за правосуђе и председник надлежног одбора Народне скупштине, као чланови по положају, и осам изборних чланова које бира Народна скупштина.

Изборне чланове чине шест судија са сталном судијском функцијом, од којих је најмање један са територије аутономних покрајина и два угледна и истакнута правника са најмање 15 година искуства у струци, од којих је један адвокат, а други професор правног факултета.2)

Председник Врховног касационог суда је по положају председник Високог савета судства. Он представља Високи судски савет, руководи његовим радом и врши друге послове у складу са законом. Заменика председника из реда судија-изборних чланова бира и разрешава Високи судски савет. Заменик председника обавља послове председника у случају његовог одсуства или спречености.

Члан Високог савета судства ужива имунитет као судија. Члан не може бити позван на одговорност за изражено мишљење или гласање приликом доношења одлука. Не може бити лишен слободе у поступку покренутом због кривичног дела учињеног у обављању функције члана без одобрења Високог судског савета.3)

Мандат чланова траје пет година, осим за чланове по положају. Изборни чланови могу бити поново бирани, али не узастопно. За време трајања мандата, судија који је члан не може бити биран за судију другог суда.

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Члан 13. Закона о Високом савету судства („Службени гласник Републике Србије”, број 116/08)
2)
Члан 5. Закона о Високом савету судства
3)
Члан 9. Закона о Високом савету судства
високи_савет_судства.txt · Последњи пут мењано: 2021/07/09 14:19