Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Обе стране последње ревизије Претходна ревизија
Следећа ревизија
Претходна ревизија
амандмани_i_до_vi_на_устав_републике_српске_крајине_1992 [2018/08/12 22:18]
жељко_тодоровић
амандмани_i_до_vi_на_устав_републике_српске_крајине_1992 [2019/11/21 23:18] (тренутно)
жељко_тодоровић
Линија 1: Линија 1:
 +====== Амандмани I до VI на Устав Републике Српске Крајине (1992) ======
 +{{ https://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​c/​c2/​Coat_of_arms_of_the_Republic_of_Serbian_Krajina.png?​150 }}
 +\\
 +<style center>​Полазећи од права српског народа на самоопредјељење и у складу са слободно израженом вољом српског народа Српске Аутономне Области Крајина,​ Аутономне Области Славонија,​ Барања и Западни Срем и Аутономне Области Западна Славонија;​ потврђене на референдуму,​ као и вјековне борбе српског народа за слободу његове слободарске демократске и државне традиције,​ ријешен да створи демократску државу српског народа на овом историјском и етничком простору у којој са осталим грађанима обезбјеђује остваривање националних права; државу засновану на суверености која припада српском народу и осталим грађанима у њој, државу засновану на владавини права и на равноправним условима за напредак појединаца и друштва,​ српски народ Републике Српске Крајине,​ преко својих посланика у Скупштини Републике,​ доноси
  
 +\\
 +**АМАНДМАНЕ НА УСТАВ\\
 +РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КРАЈИНЕ**</​style>​
 +
 +===== АМАНДМАН I =====
 +
 +1. Територију Републике Српске Крајине чине српске области:​ Крајина,​ Славонија,​ Барања,​ Западни Срем и Западна Славонија. Границе Републике Српске Крајине одређују се законом.
 +
 +2. Овим Амандманом замјењује се члан 3. и прва реченица става 1. члана 5. Устава Републике Српске Крајине.
 +
 +===== АМАНДМАН II =====
 +
 +1. Скупштина Републике Српске Крајине бира и разрјешава предсједника Републике и обавља контролу над његовим радом.
 +
 +2. Скупштина Републике Српске Крајине има деведесет посланика.
 +
 +3. Скупштина Републике Српске Крајине бира предсједника Скупштине и два потпредсједника Скупштине из редова посланика на четири године.
 +
 +Предсједник и потпредсједници Скупштине не могу бити из исте аутономне области.
 +
 +4. Тачком 1. овог Амандмана допуњује се члан 68. Устава Републике Српске Крајине,​ тачком 2. овог Амандмана замјењује се став 1. члана 69, а тачком 3. овог Амандмана замјењује се став 1. члана 73. Устава Републике Српске Крајине.
 +
 +===== АМАНДМАН III =====
 +
 +1. Предсједник Републике Српске Крајине предлаже Скупштини Републике кандидата за првог министра Владе Републике Српске Крајине,​ пошто саслуша мишљење већине у Скупштини.
 +
 +2. Предсједника Републике Српске Крајине бира и разрјешава Скупштина Републике Српске Крајине,​ на приједлог најмање тридесет посланика Скупштине.
 +
 +Предсједник Републике Српске Крајине сматра се изабраним ако је за њега гласало најмање две трећине од укупног броја посланика Скупштине Републике Српске Крајине.
 +
 +3. Тачком 1. овог Амандмана замјењује се тачка 1. члан 78. Устава Републике Српске Крајине,​ а тачком 2. овог Амандмана замјењује се став и члан 81. Устава Републике Српске Крајине.
 +
 +У члану 82. Устава Републике Српске Крајине ријеч «опозив» замјењује се речју «разрјешење» у одговарајућем чл. 79. и 83. Устава Републике Српске Крајине.
 +
 +===== АМАНДМАН IV =====
 +
 +1. Првог министра Владе Републике Српске Крајине бира Скупштина Републике на приједлог предсједника Републике Српске Крајине. Чланове Владе Републике Српске Крајине бира Скупштина Републике на приједлог кандидата за првог министра.
 +
 +2. Влада Републике Српске Крајине и сваки њен члан за свој рад одговарају Скупштини Републике Српске Крајине.
 +
 +3. Предсједник Републике Српске Крајине може предложити Скупштини Републике разрјешење првог министра Владе Републике Српске Крајине. Оставка или разрјешење првог министра повлачи разрјешење цијеле Владе.
 +
 +Влада којој је изгласано неповјерење,​ која је поднијела оставку,​ или из других разлога престане да врши своју функцију,​ остаје на дужности до избора нове Владе.
 +
 +4. Министарства извршавају савезне законе и друге прописе и опште акте, законе Републике Српске Крајине,​ рјешавају у управним стварима,​ врше управни надзор и обављају друге управне послове утврђене законом.
 +
 +5. Тачком 1. овог Амандмана допуњује се члан 86. Устава Републике Српске Крајине.
 +
 +Тачком 2. овог Амандмана замјењује се став 1. члана 87. Устава Републике Српске Крајине.
 +
 +Тачком 3. овог Амандмана замјењују се ст. 6, 9. и 10. члана 87. Устава Републике Српске Крајине.
 +
 +Тачком 4. овог Амандмана замјењује се став 2. члана 88. Устава Републике Српске Крајине.
 +
 +===== АМАНДМАН V =====
 +
 +1. Устав Републике Српске Крајине не може бити у супротности са Уставом СФРЈ, а закони и други општи акти Републике Српске Крајине морају бити у сагласности са Уставом СФРЈ и не могу бити у супротности са савезним законом.
 +
 +2. Овим Амандманом допуњује се члан 107. Устава Републике Српске Крајине.
 +
 +===== АМАНДМАН VI =====
 +
 +1. Скупштина Републике Српске Крајине усваја акт о промјени Устава двотрећинском већином од укупног броја посланика.
 +
 +2. Овим Амандманом замјењују се ст. 1. и 2. члана 121. Устава Републике Српске Крајине.
 +
 +===== АМАНДМАН VII =====
 +
 +За спровођење Амандмана I до VI на Устав Републике Српске Крајине донеће се Уставни закон.
 +
 +===== Сродни чланци =====
 +  * [[Устав Републике Српске Крајине (1991)]]
 +  * [[Уставни закон за спровођење Амандмана на Устав Републике Српске Крајине (1992)]]
 +  * [[Амандман VIII на Устав Републике Српске Крајине (1992)]]
 +  * [[Амандмани IX, X и XI на Устав Републике Српске Крајине (1992)]]
 +
 +===== Извори =====
 +  * „Службени гласник Републике Српске Крајине”,​ број 2/92
 +
 +~~NOTOC~~
 +~~NOCACHE~~
Штампање